Ruimte en wonen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Ruimte en wonen

Baten

24.892

5.987

4.029

-1.958

Lasten

48.767

26.219

21.269

-4.950

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Ruimte en wonen

Bijdragen rijk en mede-overheden

-3.301

2.223

3.206

983

Financieringsbaten

242

183

0

-183

Opbrengsten derden

1.292

156

346

190

Overige baten

58

0

365

365

Apparaatslasten

13.725

12.243

10.448

-1.795

Inhuur

37

579

338

-241

Overige apparaatslasten

445

2.043

361

-1.682

Personeel

13.243

9.621

9.749

128

Interne Lasten

13.553

-3.897

-2.002

1.895

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.361

4.247

4.247

0

Overige doorbelastingen

7.192

-8.144

-6.249

1.895

Programmalasten

38.818

17.873

12.823

-5.050

Financieringslasten

3.998

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.875

5.443

1.485

-3.958

Kapitaallasten

251

0

0

0

Overige programmalasten

19.693

6.861

4.078

-2.783

Subsidies en inkomensoverdrachten

13.001

5.569

7.260

1.691

Onttrekking aan reserves

26.114

3.425

112

-3.313

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

690

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

12.221

898

112

-786

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

8.769

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

889

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

1.002

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

2.527

2.527

0

-2.527

Onttrekking Bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte

8

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Korte klappen

8

0

0

0

Toevoeging aan reserves

17.443

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve ISV-3

17.443

0

0

0

Resultaat

-59.134

-20.232

-17.240

2.992

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Skaeve Huse

0

-206

206

2. Kansrijke Wijken

0

-613

613

3. Rivierzones

0

-697

697

4. Functionele wijzigingen

50

-350

400

5. Natuur- en Recreatieschappen

0

-300

300

6. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

664

664

0

7. Afrekening externe projecten

640

-136

776

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

8. Onttrekking bestemmingsreserve IFR (Vergroening, Rotterdamse Stijl, Mallegat)

-785

-785

0

9. Onttrekking bestemmingsreserve taakmutatie BRG

-2.527

-2.527

0

Totaal

-1.958

-4.950

2.992

1. Skaeve Huse
Voor 2015 - 2018 is voor Skaeve Huse € 1,4 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn in tranches opgenomen in de meerjarenbegroting. In 2015 is gestart met de uitvoering en zijn ook verplichtingen aangegaan. Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gevergd is niet het volledige bedrag uitgegeven en komen de kosten in 2016.

2. Kansrijke Wijken
De uitgaven voor Kansrijke Wijken in 2015 zijn lager dan begroot en beschikbaar gesteld (€ 1,1 mln). 2015 stond in het teken van meer voorbereiding dan uitvoering; de activiteiten schuiven door naar 2016.

  • verbetering en uitbreiding van speel- en groenvoorzieningen, waaronder een bijdrage aan het Essenburgpark;
  • regeling Fietsparkeren: het vormgeven van een subsidieregeling neemt meer tijd in beslag dan voorzien. De regeling wordt begin 2016 gelanceerd;
  • vergroening schoolpleinen. Het draagvlak en de samenwerking met de scholen is een randvoorwaarde en er wordt eerst een convenant gesloten voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

3. Rivierzones
In 2015 is € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor Rivierzones. Het geld dient onder andere voor: de korte termijn verbeteringen langs het Maasparcours, ‘quick wins’ langs de Rotte en een bijdrage aan de bochtafsnijding van de Schie. De realisatie van de lasten zijn lager door aanpassing in de planvorming en de gewijzigde situatie; de volgende activiteiten schuiven door naar 2016:

  • Essenburgpark: begin 2015 is een traject gestart met bewoners om te komen tot ‘quick wins’, vooruitlopend op een definitieve inrichting door NS. Rond de zomer 2015 is er een nieuwe situatie ontstaan en heeft NS de grond te koop aangeboden. In verband met de sanering van de grond door NS, vindt de verkoop van de grond in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. Inrichting van het gebied vindt in de loop van het jaar plaats. De bijdrage vanuit de gemeente was voorzien vanuit het budget Rivieroevers en ecologie.
  • Het Nieuwe Maasparcours:  in 2015 is gestart met quick wins om fietsers en voetgangers het Nieuwe Maasparcours op een comfortabele manier langs de rivier kunnen afleggen. Een deel van de quick wins is reeds opgeleverd in 2015, maar een deel moet afgerond worden in 2016 in verband met werkzaamheden in de waterkering die buiten het stormseizoen dienen plaats te vinden. Voor deze werkzaamheden zijn reeds financiële verplichtingen aangegaan.

4. Functionele wijzigingen
De post Functionele wijzigingen is bestemd voor functionele kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte gekoppeld aan onderhoudsprojecten.
Structureel is € 1 mln per jaar beschikbaar. Voor 2015 was € 850 mln extra beschikbaar uit het restbedrag 2014. De gerealiseerde lasten bedragen € 1,5 mln.

5. Natuur- en Recreatieschappen
Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap IJsselmonde heeft besloten om het overschot op de algemene reserves terug te betalen aan de deelnemers. De gemeente Rotterdam heeft € 378 ontvangen.
De omvorming van de organisatie van de recreatieschappen brengt naar verwachting in 2016 frictiekosten met zich mee.

6. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
In 2015 was € 2,2 mln begroot voor projecten BRG uit externe middelen (Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu). De werkelijke uitgaven bedragen € 2,9 mln. Hiervoor werden ook extra externe middelen ontvangen.

7. Afrekening externe projecten
Voor diverse projecten zijn eenmalige bijdragen ontvangen van woningcorporaties en omliggende gemeenten. Met deze bijdragen was in de begroting geen rekening gehouden. De lasten gerelateerd aan deze projecten waren deels in de begroting opgenomen.

8. Onttrekking Bestemmingsreserve IFR
Voor de IFR projecten Vergroening, Rotterdamse Stijl en Mallegat is minder onttrokken dan begroot. De projecten Vergroening en Rotterdamse Stijl zijn afgerond en afgewikkeld. De definitieve uitgaven zijn lager uitgevallen.

9. Onttrekking Bestemmingsreserve BRG
In 2015 was € 4,7 mln begroot voor projecten BRG. De verwachte uitgaven voor BRG zijn niet volledig gerealiseerd omdat aanvragen, zoals voor stil wegdek Marathonweg Vlaardingen en Rivierpark Feijenoord Maashaven Oostzijde, niet zijn ingediend. Door het volledig financieren van de lasten met externe gelden, is de begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutatie GF voor het BRG niet aangesproken.