Riolen en gemalen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Riolen en gemalen

Baten

72.560

76.560

77.175

615

Lasten

60.188

64.156

65.035

879

Saldo

12.372

12.404

12.140

-264

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Riolen en gemalen

Belastingen

59.792

62.775

61.732

-1.043

Bijdragen rijk en mede-overheden

57

0

0

0

Opbrengsten derden

1.137

747

620

-127

Overige baten

1.459

13.038

14.823

1.785

Apparaatslasten

3.198

3.256

3.254

-2

Inhuur

22

12

22

10

Overige apparaatslasten

126

161

157

-4

Personeel

3.050

3.083

3.075

-8

Interne Lasten

9.554

9.923

10.680

757

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.621

1.649

1.649

0

Overige doorbelastingen

7.933

8.274

9.031

757

Programmalasten

36.186

50.977

51.101

124

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-2.716

30

266

236

Kapitaallasten

5.015

5.609

5.625

16

Overige programmalasten

33.887

45.338

45.210

-128

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Resultaat

13.507

12.404

12.140

-264

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Rioolheffing

-427

0

-427

2. Gemalen

-191

-419

228

3. Persleidingen

0

586

-586

4. Kolken en lijngoten

5

336

-331

5. Overig

455

212

243

6. Voorziening Verlegregeling

0

164

-164

7. Voorziening Rioolheffing

773

0

773

Totaal

616

879

-264

1. Rioolheffing
De afwikkeling van voorgaande jaren is lager dan eerder voorzien. Hierdoor is er een lager resultaat op de baten.

2. Gemalen
De lagere baten hebben betrekking op een lagere afrekening over 2014 en een bijdrage in 2015 van de waterschappen dan oorspronkelijk begroot. Belangrijkste oorzaak voor onderschrijding van lasten betreft de vertraging in renovatie van gemalen.

3. Persleidingen
In het GRP 2011-2015 was een zeer beperkt budget vrijgemaakt voor de invulling van het beheer van persleidingen. Om toekomstige investeringen goed te kunnen onderbouwen is het beheer geïntensiveerd, met hogere kosten tot gevolg.

4. Kolken en lijngoten
Hogere uitgaven als gevolg van meer correctieve werkzaamheden aan kolken. Laatste jaren zijn processen rondom kolkreparatie geoptimaliseerd en geïntensiveerd. In periode van deelgemeente was budget meer leidend, voor werkzaamheden die uitgevoerd konden worden.

5. Overig
Hogere energie uitgaven verklaren de hogere lasten. De opbrengsten betreffen bijdragen van de waterschappen in onderzoeken en plannen.

6. Voorziening Verlegregeling

Over de toepassing van de Leidingenverordening 2005 Verlegregeling (2006) bestaat een geschil tussen gemeente en Eneco. Daarom is per ultimo 2011 een voorziening getroffen. In 2015 is de voorziening verhoogd met de toe te rekenen wettelijke rente.

7. Voorziening Rioolheffing

Bij het product Riolen en gemalen is het uitgangspunt dat de volledige opbrengst aan rioolheffing wordt aangewend ter dekking van de uitgaven. De jaarlijkse exploitatieresultaten worden dan ook toegevoegd dan wel onttrokken aan de voorziening Rioolheffing. Het exploitatietekort van € 1 mln werd gedeeltelijk gedekt door een onttrekking aan deze voorziening.