Armoedebestrijding

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Armoedebestrijding

Baten

1.351

1.351

836

-515

Lasten

63.923

57.971

58.021

50

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Armoedebestrijding

Bijdragen rijk en mede-overheden

163

108

134

26

Financieringsbaten

554

550

310

-240

Opbrengsten derden

94

693

391

-302

Overige baten

2

0

1

1

Apparaatslasten

11.143

11.164

11.381

217

Inhuur

820

297

1.041

744

Overige apparaatslasten

468

464

518

54

Personeel

9.855

10.403

9.822

-581

Interne Lasten

2.653

7.090

6.926

-164

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.917

6.583

6.583

0

Overige doorbelastingen

-4.264

507

343

-164

Programmalasten

46.878

39.717

39.714

-3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.296

4.550

5.049

499

Kapitaallasten

28

16

195

179

Overige programmalasten

199

372

581

209

Sociale uitkeringen

38.211

31.944

31.555

-389

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.144

2.835

2.334

-501

Resultaat

-59.861

-56.620

-57.185

-565

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Apparaatslasten

131

224

-94

2. Bijzondere Bijstand

0

1.621

-1.621

3. Kredietbank

-646

679

-1.325

4. Kwijtschelding afvalstoffenheffing

0

-2.474

2.473

Totaal

-515

50

-565

1. Apparaatslasten
De vacatureruimte bij de kredietbank heeft geleidt tot een hogere inhuur. Per saldo wordt er daardoor iets meer besteed dan begroot. Dit wordt deels gecompenseerd door inkomsten uit UWV gelden en detachering van personeel buiten het concern.

2. Bijzondere bijstand
De bijzondere bijstand heeft een overbesteding van € 1,6 mln. Deze overbesteding is veroorzaakt door extra kosten voor de individuele verstrekkingen (€ 5,2 mln), met name op de onderdelen bewindvoering en voorzieningen voor wonen. Het tekort wordt grotendeels gecompenseerd doordat minder aanvragen binnengekomen zijn voor de individuele inkomenstoeslag dan verwacht, door een lagere bijdrage aan Tegenprestatie als gevolg van een lager aantal op de vrijwilligers- en taaltrajecten, een positief saldo op de voorschotten als gevolg van het inlopen van de achterstanden en een onderbesteding op het maatwerkbudget aangezien dit pas in het laatste kwartaal goed van start is gegaan.

3. Kredietbank
Doordat de bewindvoering niet meer wordt uitgevoerd door de kredietbank, zijn er geen inkomsten meer voor bewindvoering. Vanwege de administratieve impact is ervoor gekozen de kosten voor schulddienstverlening aan werknemers van de gemeente Rotterdam niet door te belasten. Dit veroorzaakt mede de lagere inkomsten. Verder zijn door de nieuwe release van Allegro, het primair systeem van de kredietbank, zijn er meer middelen uitgeven aan ICT, advies en opleidingen voor het personeel.

4. Kwijtschelding afvalstoffenheffing
De lasten bij kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn minder door een gunstiger betaalgedrag dan verwacht.