Zorg volwassenen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Zorg volwassenen

Baten

25.618

34.200

27.579

-6.621

Lasten

358.526

365.386

336.176

-29.210

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Zorg volwassenen

Bijdragen rijk en mede-overheden

13.020

21.652

15.695

-5.957

Opbrengsten derden

2.799

2.441

3.329

888

Overige baten

4

19

104

85

Apparaatslasten

35.666

26.022

30.306

4.284

Inhuur

3.092

3.503

6.194

2.691

Overige apparaatslasten

710

1.630

866

-764

Personeel

31.864

20.889

23.246

2.357

Interne Lasten

14.537

20.833

21.333

500

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

17.071

21.353

21.353

0

Overige doorbelastingen

-2.534

-520

-20

500

Programmalasten

129.195

318.531

284.537

-33.994

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.009

9.930

11.896

1.966

Kapitaallasten

78

0

0

0

Overige programmalasten

2.004

2.060

4.923

2.863

Sociale uitkeringen

63.486

247.883

209.072

-38.811

Subsidies en inkomensoverdrachten

56.618

58.658

58.646

-12

Onttrekking aan reserves

129

9.281

7.297

-1.984

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

1.000

0

-1.000

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

6.169

5.769

-400

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

0

808

460

-348

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

69

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

60

259

23

-236

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

1.045

1.045

0

Vrijval reserves

0

807

1.154

347

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

750

750

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

0

43

390

347

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

0

14

14

0

Resultaat

-163.446

-331.186

-308.597

22.589

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Wmo-maatwerkvoorzieningen

0

-25.435

25.435

2. Eigen bijdragen Wmo via CAK

-5.000

0

-5.000

3. Apparaatslasten

0

4.284

-4.284

4. Huishoudelijke hulp toelagen

0

-3.400

3.400

5. Tegemoetkoming meerkosten zorg

0

-4.548

4.548

6. Diversen

16

-111

127

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand

-1.000

0

-1.000

8. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

-400

0

-400

9. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

-348

0

-348

10. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds

-236

0

-236

11. Hogere vrijval Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

347

0

347

Totaal

-6.621

-29.210

22.589

1. Wmo-maatwerkvoorzieningen
De uitgaven aan maatwerkvoorzieningen vallen aanmerkelijk lager uit dan begroot. Gedurende 2015 is meerdere malen gerapporteerd over onzekerheden in de uitgaven aan maatwerkvoorzieningen, over achterblijvende nieuwe instroom naar tweedelijnsondersteuning en over wijzigingen in de landelijke verdeelmodellen Wmo. Het overschot op het budget voor maatwerkondersteuning kent een complex aan oorzaken, waaronder:

  • De uitgaven aan huishoudelijke verzorging zijn de afgelopen jaren sterk teruggedrongen door een nieuw inkoop- en indicatiebeleid. Hiermee is geanticipeerd op de budgetkorting vanuit het Rijk, die in 2015 gedeeltelijk was doorgevoerd en in 2016 wordt voltooid. De uitgaven in 2015 waren al op dat lagere niveau.
  • Op het onderdeel Beschermd Wonen is in opdracht van het Rijk nader onderzoek gedaan naar de uitgangspositie qua aantal ex-AWBZ cliënten per centrumgemeente. Dit heeft geleid tot de conclusie dat sommige gemeenten in 2015 te veel budget en anderen te weinig hadden gekregen. Met ingang van 2016 wordt dit gecorrigeerd. Achteraf blijkt dat Rotterdam in 2015 € 1,8 mln meer budget voor Beschermd Wonen heeft gekregen dan op basis van historische uitgaven was te verwachten.
  • De instroom in tweedelijnsvoorzieningen stokte in de eerste helft van 2015. Naar aanleiding van signalen van aanbieders is toen onderzoek uitgevoerd naar cliëntstromen door AEF. Dit resulteerde in een gezamenlijke aanpak met zorgaanbieders, waarin de doorstroming weer op gang kwam, werkvoorraden binnen werden weggewerkt en een transitieregeling voor onvoorzienbare omzetdaling bij aanbieders werd uitgewerkt.
  • Vanuit de participatiebudgetten waren eenmalig extra middelen begroot voor dagbesteding voor de MO/OGGZ doelgroep (€ 4 mln) om een ‘zachte landing’ voor voormalige AWBZ- en MO-cliënten mogelijk te maken. Feitelijke uitgaven op dit onderdeel blijken in 2015 aanzienlijk lager te zijn dan begroot, mede vanwege de genoemde aanloopproblemen.
  • In verband met de hiervoor genoemde aanloopproblemen blijkt achteraf dat het niet nodig was om de bestemmingsreserve AWBZ aan te spreken in 2015. De uitgaven pasten binnen het exploitatiebudget 2015. Ten behoeve van een integrale besluitvorming over het financiële overschot over 2015 is desondanks zoveel mogelijk conform begroting aan de bestemmingsreserve onttrokken. Zonder deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserve zou het resultaat € 6,8 mln lager zijn uitgevallen.

2. Eigen bijdragen Wmo via CAK
Conform voorgaande jaren en landelijke afspraken zijn de bijdragen van het CAK verwerkt onder dit product maar er is geen financiële zekerheid over de hoogte hiervan. Op basis van de gegevens die Rotterdam in 2015 van het CAK heeft gekregen, komen de inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen uit op € 13 mln, tegen begrote inkomsten van € 18 mln. Onduidelijk is nog waar deze tegenvaller door wordt veroorzaakt: is dit het gevolg van vertraging in declaraties door zorgaanbieders (met na-ijleffect in de inning van eigen bijdragen) of waren de eigen bijdragen structureel te hoog geraamd? Afdrachten in het eerste half jaar van 2016 zullen hier meer duidelijkheid over moeten bieden.

3. Apparaatslasten
De overschrijding is ontstaan door de inzet van extra personeel voor het wegwerken van opgelopen werkvoorraden in Wmo-aanvragen en -herindicaties en voor tijdelijk personeel dat werkt aan de transitie AWBZ/Wmo en de daaraan gerelateerde doorontwikkeling die op het product zorg voor volwassenen drukt. De doorontwikkeling is een aaneensluitend geheel van projectmatige verbeteracties binnen het sociaal domein. Ter dekking van deze kosten is onttrokken aan de bestemmingsreserve AWBZ. Tenslotte is er extra personeel ingezet voor de inhuizing van statushouders. Deze kosten waren niet begroot.

4. Huishoudelijke hulptoelagen
Vanuit het Rijk zijn via de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De hiervoor ingestelde voucherregeling is gedurende 2015 in gang gezet, maar bestedingen hieraan zijn beperkt. Het Rijk heeft de bestedingsvoorwaarden eind 2015 verruimd, waardoor deze middelen breder kunnen worden ingezet voor innovatie en transitie in de zorg en (behoud van) werkgelegenheid.

5. Tegemoetkoming meerkosten zorg
Uitgaven aan de nieuwe regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) zijn lager dan begroot. De onderbesteding wordt veroorzaakt door een lager gebruik van de regeling, omdat 2015 een aanloopjaar was. De kasschuif vanuit 2014 leverde in 2015 incidenteel extra middelen op, maar bleek achteraf niet nodig te zijn.

6. Diversen
Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.

7. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand
De bestemmingsreserve bijzondere bijstand was gevormd om verwachtte stijgende kosten voor bijzondere bijstand te kunnen compenseren. De kosten voor bijzondere bijstand zijn inderdaad opgelopen, maar het tekort kon in 2015 binnen het programma maatschappelijke ondersteuning worden opgevangen. Er is daarom in 2015 geen onttrekking gedaan aan de bestemmingsreserve.

8. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
In 2015 is aan de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ 400k niet onttrokken voor Bureau Frontline, omdat de kosten direct in de exploitatie zijn geboekt. De verwachting is dat deze kosten in 2016 wel onttrokken worden.

9. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang
Aan de bestemmingsreserves Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang is in 2015 € 348 niet onttrokken, omdat daar geen bestemming voor is gevonden. Dit bedrag valt in 2015 vrij.

10. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds
In 2015 is een groot deel van de bestemmingsreserve regionale nazorg ex-gedetineerden niet onttrokken. Naar verwachting zal dit in 2016 wel het geval zijn.

11. Hogere vrijval Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang
Zie punt 9.