Duurzame mobiliteit

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Duurzame mobiliteit

Baten

17.929

52.345

36.311

-16.034

Lasten

27.454

64.710

46.671

-18.039

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Duurzame mobiliteit

Bijdragen rijk en mede-overheden

24.167

47.491

4.953

-42.538

Opbrengsten derden

3.875

4.201

34.750

30.549

Overige baten

-210

0

-3.945

-3.945

Interne Lasten

8.052

11.922

10.417

-1.505

Overige doorbelastingen

8.052

11.922

10.417

-1.505

Programmalasten

30.214

52.788

36.254

-16.534

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.483

9.028

12.417

3.389

Kapitaallasten

2.430

2.931

2.805

-126

Overige programmalasten

22.440

40.880

20.711

-20.169

Subsidies en inkomensoverdrachten

861

-51

321

372

Onttrekking aan reserves

592

653

553

-100

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

174

174

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

212

367

267

-100

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

280

12

12

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

100

100

0

Resultaat

-9.842

-12.365

-10.360

2.005

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Doorloop externe projecten

-11.330

-11.330

0

2. Afrekening externe projecten

1.986

391

1.595

3. Brielselaan / Doklaan

-6.100

-6.100

0

4. Gratis OV voor Rotterdammers met AOW leeftijd

0

-700

700

5. Leges ’s-Gravendijkwal en Maasvlakte

-490

0

-490

6. Fiets en Verkeersveiligheid

0

-200

200

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Onttrekking Bestemmingsreserve IFR

-100

-100

0

Totaal

-16.034

-18.038

2.005

1. Doorloop externe projecten
Niet alle lasten voor extern gefinancierde projecten zijn in 2015 gemaakt waardoor zowel de baten als de lasten lager zijn. Dit betreft onder andere:

  • Hoekse Lijn € 4 mln
  • Station Blaak € 3,7 mln
  • Oplaadinfrastructuur en Freight Electric Vehicles in Urban Europe (FREVEU) € 830
  • Rotterdam Elektrisch € 1,8 mln
  • Life € 290
  • Innovatie € 710

Deze projecten zijn financieel nog niet afgerekend waardoor de lasten doorschuiven naar volgende jaren.

2. Afrekening externe projecten
Diverse projecten in het kader van verkeerseducatie, blackspot en railinfrastructuur zijn afgerekend. De afrekeningen bestaan uit zowel mee als tegenvallers. In de lasten zijn nog meegenomen een vrijval in de kapitaallasten, vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren en kosten die niet subsidiabel zijn.

3. Brielselaan / Doklaan
De baten en lasten van het project Brielselaan / Doklaan zijn € 6,1 mln lager dan begroot. Dit project wordt financieel verantwoord bij het product Openbare/Buiten ruimte. Er is hiervoor gekozen omdat de activiteiten die verricht moesten worden vooral betrekking hebben op onderhoud van de openbare- en buitenruimte.

4. Gratis ov voor Rotterdammers met AOW leeftijd
Voor gratis openbaar vervoer is € 700 minder uitgegeven door de gunstige afspraken die zijn gemaakt met de RET over de tarieven 2015. De structurele doorwerking van deze afspraak is reeds meegenomen in de begroting 2016 en verder.

5. Leges ’s-Gravendijkwal en Maasvlakte
De legesinkomsten voor het project ’s-Gravendijkwal en Maasvlakte zijn lager uitgevallen (€ 490) doordat het aantal te realiseren aanvragen voor ontheffing (dag en langdurig) niet volledig is gerealiseerd. Er zijn minder ontheffingen aangevraagd dan verwacht.

6. Fiets en Verkeersveiligheid:

In 2015 is het Fietsprogramma en het Verkeersveiligheidsplan opgesteld. De hieraan verbonden uitvoeringsactiviteiten zijn in 2015 gestart en worden de komende jaren gecontinueerd. Er is een bedrag van € 200 niet uitgegeven maar wel verplicht.

7. Onttrekking Bestemmingsreserve IFR
De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project Eindhalte buitenruimte Hoekse Lijn is niet ingezet in 2015. Eerst zijn de middelen van een medefinancier ingezet. De middelen uit IFR zijn wel nodig in 2016.