Handhaven wet- en regelgeving

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Handhaven wet- en regelgeving

Baten

17.017

15.692

18.376

2.684

Lasten

55.787

51.633

50.268

-1.365

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Handhaven wet- en regelgeving

Bijdragen rijk en mede-overheden

852

3.599

3.870

271

Opbrengsten derden

0

0

23

23

Overige baten

14.588

12.093

14.483

2.390

Apparaatslasten

48.328

51.757

51.853

96

Inhuur

3.081

3.759

5.795

2.036

Overige apparaatslasten

1.624

2.031

2.034

3

Personeel

43.623

45.967

44.024

-1.943

Interne Lasten

-1.622

-5.145

-6.064

-919

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

15.687

11.422

11.422

0

Overige doorbelastingen

-17.309

-16.567

-17.486

-919

Programmalasten

4.114

5.021

4.479

-542

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.126

3.618

3.371

-247

Kapitaallasten

1.160

365

183

-182

Overige programmalasten

827

1.039

925

-114

Salarislasten WSW en WIW

0

-1

0

1

Subsidies en inkomensoverdrachten

1

0

0

0

Resultaat

-35.380

-35.941

-31.892

4.049

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Vergoeding Mulderbonnen

271

0

271

2. Fiscale naheffingen en inzet beveiliging

2.391

2.036

355

3. Personele lasten

0

-1.943

1.943

4. Meer vraag beveiliging

0

-919

919

5. Verschoven activiteiten

0

-246

246

6. Introductie scantechnologie

0

-182

182

7. Overige

23

-110

133

Totaal

2.685

-1.364

4.049

1. Vergoeding Mulderbonnen
De afwijking betreft hoofdzakelijk een incidentele meevaller van € 182 in verband met de definitieve afrekening over 2014 van het CJIB inzake vergoeding Mulderbonnen.

2. Hogere opbrengsten fiscale naheffingen en capaciteit beveiliging
In 2015 heeft Handhaving invulling gegeven aan de opdracht uit het coalitieakkoord om de formatie op straat op peil te brengen en in 2015/2016 uit te breiden met specifieke teams inzake gebiedsinterventie (25 fte) en jeugdhandhaving (12 fte). Bij de fiscale handhaving is dit mede vanwege de geplande overgang naar de inzet van scantechnologie, deels ingevuld met tijdelijke krachten (inhuur); het op sterkte brengen van de bezetting heeft, naast het besluit om fiscale naheffingen sneller te versturen, ertoe geleid dat de opbrengsten fiscale naheffingen fors gestegen zijn ten opzichte van de begroting. Verder is ter dekking van meer vraag naar beveiliging van gemeentelijke gebouwen capaciteit ingehuurd.

3. Lagere personele lasten
In 2015 heeft Handhaving invulling gegeven aan de opdracht uit het coalitieakkoord om de formatie op straat op peil te brengen en in 2015/2016 uit te breiden met specifieke teams inzake gebiedsinterventie (25 fte) en jeugdhandhaving (12 fte). De werving van een relatief grote groep handhavers vraagt - onder andere vanwege het intensieve interne opleidingstraject - om een geleidelijke instroom, wat ertoe heeft geleid dat in 2015 financiële ruimte is ontstaan op de personele lasten.

4. Meer vraag beveiliging
De afwijking betreft hoofdzakelijk extra inzet beveiliging gemeentelijke gebouwen door extra vraag vanuit de gemeentelijke organisatie.

5. Verschoven activiteiten
De onderschrijding betreft voornamelijk niet-benut budget vanwege de verschoven verhuizing cameratoezicht Witte de Withstraat en de verschoven aanschaf van het landelijke BOA-uniform.
6. Introductie scantechnologie
De afwijking betreft lagere kapitaallasten omdat activering van het project scantechnologie niet conform begroting in 2015 heeft plaatsgevonden.

7. Overige
Dit betreft verschillende kleinere afwijkingen.