College

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 College

Baten

-25

0

0

0

Lasten

6.467

5.961

14.395

8.434

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015 vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 College

Opbrengsten derden

4

0

0

0

Overige baten

1.339

0

0

0

Apparaatslasten

6.314

4.426

3.980

-446

Overige apparaatslasten

4.697

3.381

3.019

-362

Personeel

1.617

1.045

961

-84

Programmalasten

2.914

1.535

10.415

8.880

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-412

214

51

-163

Overige programmalasten

3.318

1.321

10.352

9.031

Subsidies en inkomensoverdrachten

8

0

12

12

Resultaat

-7.885

-5.961

-14.395

-8.434

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Voorziening pensioenen

0

8.880

-8.880

2. Uitkering wachtgelden

0

-446

446

Totaal

0

8.435

-8.434

1. Voorziening Pensioenen
Om aan de pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen is het noodzakelijk om een extra dotatie aan de pensioenvoorziening op te nemen. Dit is het gevolg van de historisch lage rekenrente welke effect heeft op het rendement van de pensioenfondsen. Hierdoor zijn de programmalasten met € 8,9 mln overschreden

2. Uitkering wachtgelden
de uitgaven zijn vooral lager uitgevallen door een lagere uitkering van wachtgelden voor ex-deelgemeentebestuurders.