Algemene dekkingsmiddelen

In het overzicht van baten en lasten zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2014

Begroting 2015

Rekening
2015

Lokale heffingen

446.488

445.972

450.502

Algemene uitkeringen

1.149.385

1.039.330

1.031.721

Algemene uitkeringen – Sociaal Deelfonds

0

454.555

445.399

Dividend

115.436

98.732

114.157

Saldo financieringsfunctie

-25.212

-51.205

-28.714

Totaal

1.686.097

1.987.384

2.013.065

Lokale heffingen
Een onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen zijn de niet bestedingsgebonden lokale heffingen. In paragraaf 5.2 Lokale heffingen is een toelichting opgenomen. De baten zijn verantwoord onder het product Belastingen.

Lokale heffingen

Rekening
2014

Begroting 2015

Rekening
2015

Onroerend zaakbelasting*

220.918

228.006

234.550

Hondenbelasting

2.632

2.728

2.581

Logiesbelasting

3.656

3.637

4.156

Reclame- en precariobelasting

24.804

25.278

25.553

Leges Omgevings-vergunning

20.321

12.545

14.992

Rioolheffing

61.044

61.275

62.737

Bedrijfsreinigings-recht

5.332

4.646

3.722

Afvalstoffenheffing

107.781

100.400

102.211

* incl. intragemeentelijke aanslagen OZB

Algemene uitkeringen
De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft voornamelijk betrekking op het uitkeringsjaar 2015. Daarnaast zijn enkele bedragen inbegrepen die betrekking hebben op voorgaande uitkeringsjaren. Het gemeentefonds wordt namelijk pas twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De verantwoorde algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en een eigen inschatting van waarden voor zover deze nog niet zijn bepaald door het ministerie van BZK. De algemene uitkering is verantwoord in het programma Beheer algemene middelen.

Dividend
In 2015 is door een aantal deelnemingen dividend uitgekeerd. De ontvangen dividenden zijn verantwoord in het programma Beheer algemene middelen en Werk en Inkomen.

Dividend

Rekening
2014

Begroting 2015

Rekening
2015

Bank Nederlandse Gemeenten NV

408

400

183

Beurs Rotterdam NV*

600

450

0

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides

11.338

7.875

10.629

ENECO Holding NV

38.182

22.341

32.479

Havenbedrijf Rotterdam NV

61.928

63.166

63.167

Luchthaven Schiphol NV

2.980

2.000

3.049

Erasmus MC Biomedical Fund

0

0

150

Multidiensten

0

2.500

4.500

* excl. de liquidatie-uitkering groot ruim € 50 mln.

Saldo financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie betreft het saldo van de betaalde rente over de leningen, rekening-courant en de ontvangen rente over uitzettingen. De baten worden verantwoord binnen de betreffende programma’s, met name Algemene middelen en Stedelijke inrichting.

Saldo financieringsfunctie

Rekening
2014

Begroting 2015

Rekening
2015

Baten

37.270

29.860

31.506

Lasten

62.482

81.065

60.220

Saldo

-25.212

-51.205

-28.714