Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Bankgaranties
Ultimo 2015 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 0,9 mln aan bankgaranties uitstaan. Dit betreft in de meeste gevallen huurgaranties. Het bedrag komt ten laste van obligoruimte bij ABN AMRO.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume
Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen.
Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume geen verplichting mag worden opgenomen. Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.
Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening (t-1). De personele lasten betreffen de economische categorieën 1.1 en 1.2. Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’. In dat geval wordt in de concernrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de periode 2016 tot en met 2019 bedraagt € 7,8 mln. De tolerantienorm voor 2015 bedraagt € 15,7 mln. De gemeente blijft zo ruim onder de tolerantienorm.

Renteswaps
De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd, bedraagt per ultimo 2015 € 235 mln. Al deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld (AAA-rating). De gemiddelde rente van de onderliggende financiering in combinatie met de swaps bedroeg in 2015 3,45%. De renteswaps zijn effectief.

Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2015 -/- € 69,7 mln (ultimo 2014 was dit -/- € 73,5 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.

Bedragen x € 1.000

BNG 212515

BNG 253507

BNG 253508

BNG 260784

Type instrument

Payer swap

Payer swap

Receiver swap

Payer swap

Tegenpartij

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

Onderliggende waarde

50.000

100.000

-100.000

85.000

Jaar van afsluiten

2009

2010

2010

2010

Ingangsjaar

2009

2010

2010

2012

Looptijd

10 jaar

50 jaar

20 jaar

50 jaar

Betaalde rente

3,765%

3,103%

Euribor

3,310%

Ontvangen rente

Euribor

Euribor

3,350%

Euribor

Onderliggende lening(en)

10018490
10018570

10017700

10018480
10018560

Hoofdsom onderliggende lening(en)

50.000

100.000

85.000

Marktwaarde per 31-12-2015

-7.050

-44.645

26.848

-44.819


Huurverplichtingen
Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichting 2016.

Huurverplichtingen (huurcontract voor)

Begindatum

Einddatum

Verplichting

Concernhuisvesting

1-10-2001

30-9-2041

           218.526

Exploitatie vastgoed MPRV

1-4-2007

30-6-2052

           193.236

Exploitatie vastgoed niet-MPRV

3-9-2009

3-9-2019

              4.960

Totaal

           416.722


Inkoopverplichtingen
Onderstaand worden de lopende contracten boven de € 500.000 vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.

Leverancier Naam

Ingangsdatum contract(start A1)

Verval Datum

Verplichting

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-04-98

31-12-2030

437.021

Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.

1-11-13

31-10-2033

178.478

Stichting Pameijer gehandicaptenzorg (GZ)

1-01-15

31-12-2016

74.000

Stichting Pameijer sociale psychiatrie

1-01-15

31-12-2016

74.000

MFA Katendrecht C.V.

11-06-15

1-6-2055

54.631

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

7-12-15

7-12-2018

51.744

Hewlett-Packard Nederland B.V.

17-12-15

17-12-2016

32.745

Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening

1-01-15

31-12-2016

27.918

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-04-98

13-12-2030

27.067

Directzorg Nederland BV

1-01-15

31-12-2016

27.031

Directzorg Nederland BV

1-01-15

31-12-2016

27.031

Woonbron

1-07-12

30-6-2050

23.365

Stichting Wereld op Zuid

9-02-09

8-2-2048

20.000

MFA Katendrecht C.V.

11-06-15

11-6-2055

19.520

Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

1-01-15

31-1-2016

19.500

Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels

1-01-15

31-12-2016

19.500

Leyten Clipper C.V.

9-10-12

8-10-2052

17.972

ZZ_Stichting Antes

1-01-15

31-12-2016

16.094

Parnassia B.V.

1-01-15

31-12-2016

16.000

Q-Park Operations Netherlands II B.V.

15-11-13

15-11-2043

14.079

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

1-01-14

31-12-2017

14.030

Rijkswaterstaat

1-01-15

31-12-2025

13.915

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

1-01-16

30-6-2017

13.144

Ferro-Fix B.V.

30-04-10

30-4-2016

12.073

JenS Revalidatieservice B.V.

1-04-12

30-4-2018

11.463

Canon Nederland N.V.

1-09-15

31-8-2018

10.309

Meyra Retail & Services B.V.

1-04-12

30-4-2018

10.178

Stichting Laurens

1-01-15

31-12-2016

10.000

Stichting Argos Zorggroep

1-01-15

31-12-2016

10.000

Stichting Laurens

1-01-15

31-12-2016

10.000

Bronij Infra B.V.

30-10-10

30-4-2016

9.991

Unique Nederland B.V.

1-09-13

31-8-2017

9.707

Randstad Uitzendbureau B.V.

1-09-13

31-8-2017

9.157

Stichting Humanitas

1-01-15

31-12-2016

8.803

Stichting Humanitas

1-01-15

31-12-2016

8.803

Endenburg Elektrotechniek B.V.

1-05-14

1-5-2019

8.769

Stichting Havensteder

9-09-10

9-9-2030

8.491

KPN B.V.

1-07-10

16-11-2017

7.954

Magis 010 B.V.

1-01-14

31-12-2017

7.226

Stichting Concert- en congresgebouw De Doelen

1-01-06

31-12-2035

6.713

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

1-01-15

31-12-2016

6.594

Securitas Beveiliging B.V.

1-11-14

31-10-2016

6.424

N.V. IRADO

1-10-03

31-12-2023

6.155

Stichting Arosa

1-01-15

31-12-2016

6.000

Citytec B.V.

1-04-15

31-3-2023

5.804

MFA Katendrecht C.V.

11-06-15

10-6-2055

5.771

Citytec B.V.

1-04-15

31-3-2023

5.706

Pelican Rouge Coffee Solutions B.V.

1-02-10

31-1-2017

5.646

Cofely Energy & Infra B.V.

1-08-12

31-12-2017

5.554

RGG KPP ESCo Invest B.V.

23-03-15

31-12-2024

5.488

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

1-01-15

31-12-2016

5.000

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

1-01-15

31-12-2016

5.000

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

1-01-15

31-12-2016

5.000

Stichting Ontmoeting

1-01-15

31-12-2016

5.000

Combinatie Plas van Heenvliet

1-01-12

31-12-2020

4.778

Welzorg Nederland B.V.

1-04-12

30-4-2018

4.702

Turien & Co. Assuradeuren

1-01-13

31-12-2017

4.609

Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V.

1-05-13

30-4-2017

4.420

Eneco Services B.V.

11-11-08

31-12-2016

4.408

Stichting Pameijer gehandicaptenzorg (GZ)

1-01-15

1-1-2017

4.246

Magis 010 B.V.

1-01-14

31-12-2017

4.090

Stichting Pameijer gehandicaptenzorg (GZ)

1-01-15

1-1-2017

4.021

Stichting DOCK Rotterdam

1-01-16

31-12-2017

3.932

Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

1-01-15

1-1-2017

3.809

West Star Management B.V.

1-10-10

30-9-2020

3.787

Dell Benelux Call Centre

25-06-15

25-6-2016

3.693

RGG cluster zwembaden ESCo Exploitatie

28-04-11

31-12-2021

3.613

Krinkels B.V.

1-01-16

31-12-2017

3.593

PIT 010 B.V.

1-01-16

31-12-2017

3.549

Buko Infrasupport B.V.

1-08-15

31-7-2017

3.455

Sprenkels Bestratingen B.V.

1-09-12

31-8-2016

3.452

combinatie Versluys-Kraaijeveld v.o.f.

1-01-14

31-12-2017

3.412

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

1-09-12

31-8-2016

3.362

Stichting Rotterdamse Schouwburg

1-01-06

31-12-2035

3.304

Vosko Networking B.V.

1-07-15

30-6-2017

3.177

Cuna International B.V.

1-01-09

31-12-2016

3.145

Oracle Nederland B.V.

20-04-10

30-5-2016

3.142

Ouderenhuisvesting Rotterdam Stg

1-11-12

28-2-2028

3.072

Stichting Lelie Zorggroep

1-01-15

31-12-2016

3.000

Stichting Lelie Zorggroep

1-01-15

31-12-2016

3.000

Stichting Lelie Zorggroep

1-01-15

31-12-2016

3.000

Stichting Timon

1-01-15

31-12-2016

3.000

Hago Nederland B.V.

9-07-12

8-7-2016

2.941

KPN B.V.

1-07-10

30-6-2016

2.918

Stichting Middin

1-01-15

31-12-2016

2.900

Stichting Middin

1-01-15

31-12-2016

2.900

Stichting Middin

1-01-15

31-12-2016

2.900

Willis B.V.

1-10-15

30-9-2016

2.895

Domeinen Roerende Zaken

1-01-14

31-12-2019

2.851

Unique Nederland B.V.

1-04-13

1-4-2016

2.781

Struyk Verwo Infra B.V.

1-07-13

30-6-2017

2.772

Stichting Radar WMO diensten

1-01-16

31-12-2017

2.728

Stichting DOCK

1-01-16

31-12-2017

2.717

Parkmobile Benelux B.V.

1-02-15

31-1-2017

2.702

Conclusion Learning Centers B.V.

1-11-12

31-10-2016

2.647

Boskalis B.V.

19-05-14

18-5-2016

2.606

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

1-04-09

31-12-2016

2.589

Compass Group Nederland B.V.

1-02-13

31-1-2017

2.569

Scholten Awater B.V.

1-06-15

31-5-2017

2.568

Breijer Contractonderhoud B.V.

2-05-13

30-4-2018

2.500

A. de Heer Aannemings- en Loonbedrijf B.V.

1-01-16

31-12-2017

2.465

Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.

1-01-14

31-12-2017

2.463

Mouwrik Waardenburg B.V.

1-01-14

31-12-2017

2.460

Stichting Welzijn Noord

1-01-16

31-12-2017

2.448

TSN Thuiszorg B.V.

1-01-15

31-12-2016

2.438

Bouwvereniging Onze Woning

1-10-11

30-9-2021

2.387

Hendriks Infra B.V.

7-01-12

31-10-2016

2.349

Van Beek Infra Groep B.V.

1-09-12

31-8-2016

2.340

ASVZ Zuid West

1-01-15

31-12-2016

2.300

Leestalent B.V.

1-01-15

1-1-2017

2.226

ASVZ  Zuid West

1-01-15

1-1-2017

2.189

BTL Bomendienst B.V

1-01-16

31-12-2017

2.187

Ravo B.V.

1-07-15

30-3-2017

2.145

Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.

9-07-12

8-7-2016

2.002

Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

1-01-16

31-12-2017

2.000

Centric Netherlands B.V.

1-12-15

30-11-2017

2.000

MOB Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

1-01-15

31-12-2016

2.000

MOB Maatschappelijk Ondersteunings Bureau

1-01-15

31-12-2016

2.000

Nationale Bomenbank B.V.

1-01-16

31-12-2017

1.997

GKB Realisatie B.V.

1-01-16

31-12-2017

1.986

Stichting DOCK

1-01-16

31-12-2017

1.960

MCX Administration Services B.V.

17-02-15

15-2-2017

1.905

Vos, J. Capelle B.V.

1-03-14

29-2-2016

1.891

Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.

1-01-16

31-12-2017

1.859

Devete Beheer B.V.

1-07-10

30-6-2020

1.842

Centric Netherlands B.V.

17-03-15

16-3-2017

1.841

Boonstoppel Groen B.V.

1-01-16

31-12-2017

1.792

De Bruyn & Nelisse B.V.

7-01-12

31-10-2016

1.742

IN10

1-09-13

31-8-2016

1.736

Donkergroen B.V.

1-01-16

31-12-2017

1.729

Challenge Sports Holding B.V.

1-02-13

31-12-2016

1.715

Den Boer Groenprojecten

1-01-16

31-12-2017

1.695

GKB Realisatie B.V.

1-03-14

31-12-2017

1.687

Aannemingsbedrijf Van Driel B.V.

1-03-15

28-2-2017

1.659

Gebr. Kloens Bestratingen B.V.

7-01-12

31-10-2016

1.626

Virenze Algemeen Beheer B.V.

1-01-15

1-1-2017

1.576

AM&P Projecten B.V.

1-12-14

30-4-2017

1.569

Planon B.V.

28-08-13

27-8-2017

1.564

Track Line B.V.

1-01-13

31-12-2016

1.561

Jean Heybroek B.V.

15-12-15

14-12-2017

1.500

Stichting Gemiva-SVG Groep

1-01-15

31-12-2016

1.500

Bronij Infra B.V.

16-10-14

31-3-2016

1.497

Axians Communication Solutions B.V.

1-03-14

28-2-2017

1.463

Gom Schoonhouden B.V.

9-07-12

8-7-2016

1.462

Stichting Pension Maaszicht

1-01-15

31-12-2016

1.450

Van Dorp installaties B.V.

1-05-15

30-4-2016

1.450

Stichting Yulius

1-01-15

31-12-2016

1.368

ESBE Rotterdam B.V.

1-12-10

30-11-2025

1.364

Deli XL B.V.

1-10-14

30-9-2016

1.353

De Vijf Kinderen

1-01-09

31-12-2018

1.335

Verwey Vastgoed B.V.

1-06-14

31-5-2017

1.324

ODV Maritiem B.V.

1-10-15

1-10-2017

1.300

GKB Realisatie B.V.

1-03-14

31-12-2017

1.294

Canon Nederland N.V.

1-09-15

31-8-2018

1.291

Eigen Koers Hoogvliet

1-01-16

31-12-2017

1.287

Canon Nederland N.V.

1-09-15

31-8-2018

1.242

Koninklijke PostNL B.V.

1-06-14

1-6-2016

1.222

Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Handicap

1-01-15

31-12-2016

1.200

UTS APC van Herk B.V.

1-01-13

31-12-2016

1.198

SOL Sociaal BV

1-01-16

31-12-2016

1.186

Imtech Building Services B.V.

1-10-13

30-9-2017

1.183

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

7-01-09

31-12-2016

1.173

Taxa-Meter Centrale B.V.

24-06-15

23-6-2017

1.170

Magis 010 B.V.

1-01-14

31-12-2017

1.160

Centric Netherlands B.V.

1-02-03

31-12-2016

1.119

Drentea Kantoormeubelen B.V.

1-08-15

31-8-2016

1.115

Breijer Contractonderhoud B.V.

1-03-15

31-8-2016

1.104

Skidata B.V.

14-07-09

31-12-2017

1.101

Rijkswaterstaat

1-05-15

1-1-2019

1.100

Zorgfamilie B.V.

1-01-15

31-12-2016

1.100

Zorgfamilie B.V.

1-01-15

31-12-2016

1.100

Stichting Dierenopvang Rijnmond van de Dierenbescherming

1-01-13

31-12-2016

1.080

Stichting Orion

1-01-15

31-12-2016

1.080

Stichting ZorgBreed

1-01-15

31-12-2016

1.070

Europort Pharmaceuticals B.V.

1-10-15

30-9-2018

1.052

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1-01-15

31-12-2019

1.050

Aebi Schmidt Nederland B.V.

1-07-15

30-6-2017

1.040

Stichting Corridor Dienstverlening

1-01-15

31-12-2016

1.000

Stichting PerspeKtief

1-01-15

31-12-2016

1.000

Stichting Humanitas

1-01-15

31-12-2016

952

JenS Beenhakker B.V.

1-05-12

30-4-2018

936

Alphatron Security Systems B.V.

5-06-14

31-12-2018

936

Aafje Hulpthuis BARR B.V.

1-01-15

31-12-2016

934

AEVO B.V.

1-01-13

31-12-2016

927

Randstad HR Solutions

1-09-15

2-3-2017

900

ZZ_Dierenbescherming

1-01-12

31-12-2016

900

SSI Schafer B.V.

9-02-15

10-2-2017

888

JBM Koeriers B.V.

15-11-14

15-11-2016

887

Alphatron Security Systems B.V.

15-10-12

14-10-2016

878

Schmit Toegangssystemen B.V.

1-01-09

31-3-2018

858

Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V.

1-01-15

1-1-2017

840

Tasman Properties C.V.

1-10-09

30-9-2019

837

KPN Corporate Market B.V.

12-01-15

31-12-2017

832

Stichting Thuis Op Straat Delfshaven

1-09-13

31-12-2016

828

Stichting Antes

1-01-15

1-1-2017

820

Tasman Properties C.V.

1-08-02

31-3-2018

819

V.M. Kooij Coöperatieve Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie U.A.

1-01-15

1-1-2017

813

NS Stations B.V.

1-01-14

31-12-2018

799

SITA EcoService Nederland B.V.

1-07-13

30-6-2016

791

GKB Realisatie B.V.

17-08-15

16-8-2017

761

Vosko Networking B.V.

1-10-10

31-12-2016

759

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

17-08-15

16-8-2017

756

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

1-01-12

31-12-2016

754

SSC Flex B.V.

1-02-13

30-1-2016

752

SSI Schafer B.V.

9-02-15

10-2-2017

749

NCCW B.V.

16-05-10

5-5-2016

748

Donkergroen B.V.

17-08-15

16-8-2017

744

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

17-08-15

16-8-2017

743

Boomkwekerij Ebben B.V.

1-10-14

30-9-2016

742

Stichting Emergis

1-01-15

1-1-2017

741

Zandrecycling Nederland B.V.

1-01-14

31-12-2016

739

Stichting Ipse de Bruggen

1-01-15

1-1-2017

721

Iv-Infra B.V.

27-05-14

26-5-2016

714

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

1-02-13

1-2-2017

711

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

1-01-09

31-12-2017

702

OfficeDOCK Projectinrichters B.V.

1-08-15

31-7-2016

700

Movares Nederland B.V.

1-09-13

31-12-2016

700

Gartner Nederland B.V.

2-11-15

31-12-2016

699

Stichting Havensteder

1-07-03

30-6-2018

693

Antea Nederland B.V.

3-06-14

2-6-2016

688

Kompan B.V.

12-09-13

11-9-2017

686

Megaborn Traffic Development B.V.

28-05-14

27-5-2016

686

Darthuizer B.V.

1-10-14

30-9-2016

682

Spereco Holland B.V.

12-09-13

11-9-2017

666

GKB Realisatie B.V.

17-08-15

16-8-2017

659

Stichting Zuidwester

1-01-15

31-12-2016

657

Struyk Verwo Infra B.V.

1-06-13

30-6-2017

651

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

1-10-14

30-9-2016

645

HaskoningDHV Nederland B.V.

2-06-14

1-6-2016

644

Buyitdirect.com N.V.

17-03-15

16-3-2017

642

Verschoor-Wilde de, M.A.

3-09-03

31-12-2023

639

Behandelcentrum Kindergeneeskunde B.V.

1-01-15

1-1-2017

638

Buko Infrasupport B.V.

1-08-15

31-7-2017

631

ESRI Nederland B.V.

1-08-14

31-7-2017

629

Beelen Rotterdam B.V.

1-01-12

1-7-2016

619

Isero IJzerwarengroep B.V.

1-09-14

1-5-2017

619

Grondbank IJsselmonde B.V.

16-01-13

15-1-2017

613

Grontmij Nederland B.V.

5-04-13

15-4-2017

593

Coning co-sultancy

1-10-15

1-10-2018

584

IZA Zorgverzekeraar N.V.

1-10-15

30-9-2016

579

Careson B.V.

1-03-15

28-7-2017

577

PostNL Marketing & Sales B.V.

1-06-14

1-6-2016

576

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot B.V.

1-08-14

1-8-2018

573

Pipelife Nederland B.V.

1-01-14

31-5-2016

572

Steady Rocks B.V.

1-03-15

28-2-2017

572

Aarnoutse Loodgieters en Installatiebedrijf B.V.

1-03-15

28-2-2017

564

Stichting Kwadraad

1-01-16

31-12-2017

556

Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V.

1-01-16

31-12-2017

556

Sanitronics International B.V.

1-07-14

1-7-2024

555

Landgoed De "Poort" Natuurschoonwet B.V.

18-05-11

31-12-2016

555

Maasmond Rotterdam B.V.

1-03-15

1-3-2017

554

Ahoy Rotterdam N.V.

20-03-06

31-12-2016

549

Struyk Verwo Infra B.V.

1-05-12

30-4-2016

547

Strukton Worksphere B.V.

6-05-13

30-4-2016

542

Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

1-01-15

1-1-2017

540

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

1-01-15

31-12-2016

539

RGG cluster zwembaden ESCo Invest

28-04-11

31-12-2021

532

Groupe OPEN Nederland B.V.

1-12-14

31-12-2017

523

Cuna International B.V.

1-12-11

31-12-2016

507

Stichting Kwadraad

1-01-16

31-12-2016

506

Kragten B.V.

16-03-15

15-3-2016

500

Arane Adviseurs in Verkeer en Vervoer

1-1-2015

31-12-2019

500

Stichting Internationale Zorg aan Huis

1-1-2015

31-12-2016

500

Subsidieverplichtingen
Verplichtingen boven de € 500.000 van subsidies die toegekend zijn in 2015 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2016.

Subsidie verplichtingen

Jaarsom

Bijzondere bijstand

625

Jeugd

764

Onderwijs

26.771

Structureel Kunst & Cultuur

676

Overig Kunst & Cultuur

1.500

Stedelijk Welzijn

665

Eindtotaal

31.001


Leveringsverplichtingen
Huurvorderingen van huurcontracten boven de € 500.000 op jaarbasis op portefeuilleniveau.

Portefeuille

Jaarsom 2016

Bedrijfsmatig Onroerend Goed

             3.636

Brandstofverkoopppunten & Reclame

             4.607

Kunst & Cultuur

             7.667

Onderwijs

                710

Parkeren

             2.115

Sport & Recreatie

             1.870

Eindtotaal

           20.605

Schatkistbankieren
Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren wordt het de gemeenten toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2015 uit op € 10 mln. In de jaarrekening 2014 is gemeld, dat bij de beoordeling van het saldo abusievelijk een nieuwe rekening voor speciale ontvangsten buiten beschouwing werd gelaten. Daardoor werd in 2014 het drempelbedrag overschreden, met een doorwerking naar het eerste kwartaal in 2015. Naar aanleiding hiervan zijn de cashmanagementprocedures zodanig aangepast dat een herhaling hiervan niet meer kan voorkomen. Gemiddeld over het jaar bedroeg het saldo op de bankrekeningen € 6,4 mln en over het hele jaar gemeten blijft het saldo dus ruim onder de drempel van € 10 mln.

Toets drempel schatkistbankieren

2013

2014

2015

2015 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

Grondslag: omvang begroting

4.294.857

3.776.978

3.623.553

3.623.553

3.623.553

3.623.553

3.623.553

Drempel

11.340

10.304

9.997

9.997

9.997

9.997

9.997

Gemiddelde omvang banksaldi

6.354

11.459

6.352

16.961

4.129

1.433

2.884

Ruimte (+) / overschrijding (-)

4.986

-1.155

3.645

-6.964

5.868

8.564

7.113