Balans

VASTE ACTIVA

1-1-2015

31-12-2015

 Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

2.136.034

2.116.998

Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten
een heffing kan worden geheven

119.693

115.821

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

278.637

289.655

2.534.364

2.522.474

 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

390.139

382.860

Leningen

900.965

944.981

Overige financiële vaste activa

30.767

32.018

1.321.871

1.359.859

VLOTTENDE ACTIVA

 Voorraden

-153.705

-149.209

 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

351.545

328.267

 Liquide middelen

60.438

3.010

 Overlopende activa

175.630

188.376

VASTE PASSIVA

1-1-2015

31-12-2015

 Eigen Vermogen

Algemene reserve

163.599

135.762

Bestemmingsreserves

976.824

933.472

Resultaat na reserveringen

0

138.711

1.140.423

1.207.945

 Voorzieningen

105.814

97.389

 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

2.042.697

2.069.187

2.148.511

2.166.576

VLOTTENDE PASSIVA

 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

588.521

546.427

 Overlopende passiva

412.688

331.829

Buiten balanstelling

Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang Gemeente Rotterdam

11.971.510

11.464.129

Garanties volkshuisvesting particulieren

110.323

57.158

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

150.892

136.661

Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen

52.333

52.333