Realisatie financiën 2015

Hieronder is per onderdeel aangegeven hoe de realisatie is verlopen.

*€ 1 mln

Onderdeel (product)

begroting
2015

realisatie
2015

verschil

Toelichting op de opvallende verschillen tussen plan en realisatie

Wegen (wegen en openbare verlichting)

49,2

53,7

-4,5

Betreft oa voorbereidingskosten van de bij de kadernota 2015 extra beschikbare gestelde gelden voor 2016 en volgende jaren, projecten vanuit de voormalig deelgemeenten zonder of met lagere dekking uit de invlechtingsbudgetten en er zijn meer uren gemaakt door het hoge aantal werkbare dagen.

Groen en bomen (water en groen)

34,7

34,1

0,5

-

Oppervlaktewater (water en groen)

5,4

8,0

-2,6

In 2015 zijn er extra baggerwerkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de waterschappen, waardoor de lasten hoger zijn. Tegen deze werkzaamheden staat ook een hogere bijdrage vanuit de waterschappen.

Civiele kunstwerken (wegen en openbare verlichting)

15,5

14,2

1,3

Betreft het gedeeltelijk doorschuiven van vervanging Parkbruggen naar 2016 en een vertraagd project in het onderhoud glooiingen ivm flora en fauna vergunningentraject door de aanwezigheid van een beschermde diersoort.

Openbare verlichting (wegen en openbare verlichting)

7,8

7,0

0,8

De lasten voor energie waren lager dan begroot.

Spelen (water en groen)

4,1

6,0

-2,0

Zijn nieuwe projecten naar voren gekomen vanuit voormalig deelgemeenten, waartegenover geen financiële dekking stond vanuit de invlechting.

Beeldende kunst /monum. (vergunningen en toezicht)

0,5

1,1

-0,6

Hogere lasten vanwege onderhoud aan molens en nog niet ingevlochten kunstobjecten en 3D-scans gemaakt van beelden uit de top-collectie.

Totaal

117,1

124,1

-7,0