Concernhuisvesting

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Concernhuisvesting

Baten

390

2.029

4.016

1.987

Lasten

5.692

12.461

6.265

-6.196

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Concernhuisvesting

Opbrengsten derden

1.692

1.610

3.589

1.979

Overige baten

0

0

49

49

Interne Lasten

-69.178

-91.188

-89.816

1.372

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-73.857

-100.413

-100.413

0

Overige doorbelastingen

4.679

9.225

10.597

1.372

Programmalasten

72.889

103.649

96.081

-7.568

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

33.876

66.218

65.876

-342

Kapitaallasten

23.601

22.378

23.043

665

Overige programmalasten

15.412

15.053

7.162

-7.891

Onttrekking aan reserves

0

419

378

-41

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

419

378

-41

Resultaat

-2.019

-10.432

-2.249

8.183

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere opbrengsten derden

2.028

0

2.028

2. Lagere lasten facilitair

0

-1.446

1.446

3.  Lagere programmalasten

0

-3.463

3.463

4.  Overig

0

-1.246

1.246

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

5.   Lagere onttrekking aan reserve Vastgoed gebieden

-41

-41

0

Totaal

1.987

-6.196

8.183

1. Hogere opbrengsten derden
De panden van Concernhuisvesting worden ingezet voor intern gebruik binnen de gemeente. De leegstaande ruimten worden zoveel mogelijk verhuurd aan derden. In 2015 is een aantal nieuwe huurcontracten afgesloten, waardoor de inkomsten hoger zijn dan begroot. Daarnaast is in de totaal opbrengsten een verhuuropbrengst aan achterstallige huur opgenomen die dit jaar is betaald.

2. Lagere lasten facilitair
Als gevolg van een verdere inkoopefficiency is een structurele besparing op de begroting van de facilitaire lasten gerealiseerd. In de realiteit zijn deze lasten opgenomen onder de ‘inkopen en uitbestede werkzaamheden’’ en ‘’overige doorbelastingen”.

3. Lagere programmalasten
Binnen de programmalasten worden alle uitgaven die verband houden met het beheer van de panden verantwoord. Ook de niet pandgebonden kosten, zoals de kosten van de verhuis-bewegingen, de ICT kosten en de met de projecten gelieerde post onvoorzien worden onder de programmalasten verantwoord. Omdat de bouw- en verhuisprojecten binnen de begrote financiële kaders zijn afgerond, is geen beroep gedaan op de post onvoorzien.  
4. Overig
Het resterende verschil kent diverse oorzaken, waaronder een incidentele financiële meevaller in de energielasten en overige interne verrekeningen en niet-beïnvloedbare hogere lasten onroerend zaakbelasting en waterschapslasten.

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Vastgoed gebieden
De bestemmingsreserve dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten voor 4  voormalig Deelgemeenten panden Hoogvliet, Prins Alexander, Feijenoord en Hoek van Holland. In de realiteit zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot.