Beheer algemene middelen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Beheer algemene middelen

Baten

1.658.754

1.570.857

1.572.493

1.636

Lasten

159.938

167.293

167.877

584

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Beheer algemene middelen

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.149.384

1.488.264

1.489.376

1.112

Opbrengsten derden

39

185

185

0

Overige baten

10.521

16.574

16.795

221

Apparaatslasten

0

0

1.091

1.091

Personeel

0

0

1.091

1.091

Programmalasten

2.454

4.599

4.092

-507

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-3.127

250

49

-201

Kapitaallasten

158

130

130

0

Overige programmalasten

1.723

316

-1

-317

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.700

3.903

3.914

11

Onttrekking aan reserves

56.385

27.837

27.837

0

Onttrekking Algemene Reserve -Algemene Reserve

0

27.837

27.837

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

18.175

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

12.500

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

15.000

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.573

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.784

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Financieringsreserve

4.546

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Groeifonds (261)

128

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Riolen en gemalen

679

0

0

0

Toevoeging aan reserves

142.781

162.694

162.694

0

Toevoeging Algemene Reserve -Algemene Reserve

18.361

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Bommenregeling

5.700

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.517

3.839

3.839

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

12.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.600

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

6.750

6.750

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

20

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

811

811

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

42.944

72.541

72.541

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

53.360

22.771

22.771

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve NUP

1.147

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Sport gebieden

80

70

70

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.522

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

2.527

12.612

12.612

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

3

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

43.300

43.300

0

Vrijval reserves

0

37.997

38.300

303

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

1.158

1.158

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bommenregeling

0

3.922

3.922

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

11.047

11.047

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve NUP

0

4.338

4.345

7

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

286

286

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

869

869

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

0

65

65

0

Vrijval bestemmingsreserve -Financieringsreserve

0

16.292

16.291

-1

Vrijval bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte (449)

0

20

317

297

Resultaat

1.071.094

1.403.564

1.404.616

1.052

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Gemeentefonds

1.110

0

1.110

2.  Vrijval Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek

222

0

222

3. Overig

0

-506

506

4. Post Onvoorzien

0

0

0

5. Hogere vrijval reserves

304

0

304

6. Pensioenpremies

1.090

-1.090

Totaal

1.636

584

1.052

1. Gemeentefonds

De baten van het Gemeentefonds zijn per saldo € 1,1 mln hoger dan begroot. In de decembercirculaire Gemeentefonds 2015 is de algemene uitkering met €  4,2 mln naar boven bijgesteld door wijzigingen van waarden van maatstaven (voornamelijk bijstandsgerechtigden). De hoogte van de decentralisatie-uitkeringen is met € 1,8 mln naar boven aangepast; de belangrijkste bijstelling hierin is € 1,6 mln voor het herstructureren van de WSW.
Door wijzigingen van waarden van maatstaven is het Gemeentefonds voor de jaren 2013 en 2014 met € 2 mln naar beneden bijgesteld. Tenslotte is het Gemeentefonds met 2,9 mln neerwaarts bijgesteld als gevolg van de verwachte ‘OZB-waarde van de stad’ voor de jaren 2014 en 2015, hiertegenover staan hogere OZB-inkomsten bij het product ‘belastingheffing’.

2. Vrijval voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek
Bij de verzelfstandiging van de stichting Bibliotheek Rotterdam is voor de maximale bijdrage in de frictiekosten een voorziening gevormd tot en met 2015. De eindafrekening hiervan heeft plaats gevonden, de resterende middelen in deze voorziening kunnen nu vrijvallen (€ 222).

3. Overig
Dit bestaat vooral uit niet gerealiseerde kapitaallasten IFR (€ 316) en lagere lasten voor onderzoekskosten (€ 190).

4. Post onvoorzien

De post onvoorzien was oorspronkelijk begroot op € 4,5 mln Gedurende het jaar is deze post in de begroting naar beneden bijgesteld naarmate het jaar vorderde en zich geen besteding hiervan aandiende. Bij de 10-maandsbrief 2015 is het restant van de post onvoorzien helemaal vrijgevallen omdat er geen zicht was op besteding. Er heeft dus geen aanwending van deze post plaatsgevonden in 2015.

5. Hogere vrijval reserves
Enkele reserves zijn ultimo 2015 opgeheven. De grootste vrijval is bij de Bestemmingsreserve Intensivering Buitenruimte. Deze bestemmingsreserve is in 2005 gevormd uit opbrengsten Erfpachtconversie ter dekking van een aantal specifieke projecten zoals o.a. Groeibriljanten, Parkstad en Tjalklaan. De laatste projecten zijn nu afgerond en de resterende middelen vallen daarom vrij.

6. Pensioenpremies
Over voorgaande jaren moet rekening gehouden worden met nagekomen facturen in verband met premiekosten ABP. Dit betreft concernbrede lasten; derhalve worden deze bij product Beheer Algemene Middelen verantwoord.