Duurzaam

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Duurzaam

Baten

0

3.159

2.291

-868

Lasten

2.580

9.241

8.399

-842

Saldo

-2.580

-6.082

-6.108

-26

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Duurzaam

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

172

-211

-383

Financieringsbaten

0

0

1

1

Opbrengsten derden

0

80

316

236

Overige baten

0

0

-172

-172

Interne Lasten

0

3.067

2.796

-271

Overige doorbelastingen

0

3.067

2.796

-271

Programmalasten

0

6.174

5.603

-571

Financieringslasten

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

0

-615

-615

Kapitaallasten

0

580

581

1

Overige programmalasten

0

4.394

4.180

-214

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

1.200

1.457

257

Onttrekking aan reserves

0

2.580

2.016

-564

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaam

0

2.500

2.030

-470

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

-14

-14

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

0

-80

Vrijval reserves

0

327

341

14

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaam

0

327

327

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

0

14

14

Resultaat

0

-6.082

-6.108

-26

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Groene, gezonde en veerkrachtige stad

-162

-27

-135

2. Schonere energie tegen lagere kosten

0

676

-676

3. Sterke en innovatieve economie

-70

-105

35

4. Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten

0

-174

174

5. Afloop uitvoeringsprogramma 2010-2014

-86

-662

576

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaam

-470

-470

0

7. Onttrekking bestemmingsreserve RCP Groene Daken

-80

-80

0

Totaal

-868

-842

-26

1. Groene, gezonde en veerkrachtige stad
De minder gerealiseerde baten hebben betrekking op een ontvangen bijdrage van de Rockefeller Foundation die in 2016 besteed wordt.

2. Schonere energie tegen lagere kosten
De lasten (inclusief verleende subsidies) zijn hoger doordat gestart is met de uitwerking van de moties Zon. De uitgaven, zoals voor zonnepanelen op het Stadsarchief en start van diverse pilots samen met Greenchoice en Havenbedrijf, waren niet voorzien bij de start van het uitvoeringsprogramma. Deze kosten zijn gedekt uit ‘Afloop uitvoeringsprogramma 2010-2014’, zie punt 5 (hieronder).

3. Sterke en innovatieve economie
Geen significante afwijkingen.

4. Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten
Minder uitgaven door een verschuiving van personele lasten in verband met de moties Zon.

5. Afloop uitvoeringsprogramma 2010-2014
Meer baten zijn gerealiseerd door het afsluiten en de afrekening van projecten uit het programma 2010-2014 en gedeclareerde inkomsten bij EU fondsprojecten. De lagere lasten hebben onder andere betrekking op de overboeking naar ‘Schonere energie tegen lagere kosten’ (punt 2) ter dekking van de uitwerking van de moties Zon.
6. Onttrekking bestemmingsreserve Duurzaam
Er heeft een lagere onttrekking plaatsgevonden in 2015 aan de bestemmingsreserve Duurzaam. Van de activiteiten die in 2015 geïnitieerd en verplicht zijn, loopt de uitvoering gedeeltelijk door in 2016. Deze worden in 2016 alsnog aan de bestemmingsreserve onttrokken.

7. Onttrekking bestemmingsreserve RCP Groene Daken
De bestemmingsreserveRCP Groene Daken wordt ingezet ter dekking van niet activeerbare kosten. In 2015 is de onttrekking niet aangesproken omdat de gemaakte kosten voor Groene Daken volledig te activeren waren.