Reiniging

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Reiniging

Baten

2.859

1.981

5.684

3.703

Lasten

71.010

69.606

70.750

1.144

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Reiniging

Bijdragen rijk en mede-overheden

55

0

793

793

Opbrengsten derden

5.821

1.981

4.893

2.912

Overige baten

322

0

-2

-2

Apparaatslasten

45.052

37.036

37.705

669

Inhuur

175

780

580

-200

Overige apparaatslasten

1.985

1.909

1.483

-426

Personeel

42.892

34.347

35.642

1.295

Interne Lasten

21.497

20.601

21.179

578

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

18.730

15.307

15.198

-109

Overige doorbelastingen

2.767

5.294

5.981

687

Programmalasten

9.631

11.969

11.866

-103

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.813

9.941

7.085

-2.856

Kapitaallasten

580

578

579

1

Overige programmalasten

608

1.504

3.897

2.393

Salarislasten WSW en WIW

0

-54

0

54

Subsidies en inkomensoverdrachten

-370

0

305

305

Onttrekking aan reserves

75

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

75

0

0

0

Resultaat

-69.907

-67.625

-65.066

2.559

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bijdrage Afvalfonds

791

0

791

2. Containers Gemeenten

2.912

2.912

0

3. Havenbekkens

0

     -420

420

4. Wintersteunpunt Giessenweg

0

-500

500

5. Machinaal reinigen

0

-418

418

6. Overige

0

-430

430

Totaal

3.703

1.144

2.559

1. Bijdrage Afvalfonds
Dit betreft een incidentele bijdrage uit het afvalfonds voor het onderdeel Reiniging in verband met gescheiden afvalstromen.

2. Containers randgemeenten
Met een aantal randgemeenten zijn afspraken gemaakt over de levering van containers. Per saldo is dit budgettair neutraal.

3. Havenbekkens
In de begroting is structureel budget opgenomen om de bereikbaarheid van de stadshavens te waarborgen bij een calamiteit. In 2015 heeft er zich geen calamiteit voorgedaan zodat er sprake is van een voordeel.

4. Wintersteunpunt Giessenweg
De kapitaalslasten voor het Wintersteunpunt Giessenweg waren voor 2015 begroot onder de overige programmalasten. De zoutloods is weliswaar in november 2015 gerealiseerd, maar de hiermee samenhangende kapitaallasten worden pas vanaf 2016 doorberekend.

5. Machinaal reinigen
Het toegekende budget voor het gefaseerd doorvoeren van de bestuursopdracht Reiniging om meer machinaal en minder handmatig te reinigen, is niet volledig aangewend.

6. Overige
Dit betreft diverse kleinere verschillen.