Maatschappelijke Participatie en Activering

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Maatschappelijke Participatie en Activering

Baten

2.167

11.184

10.734

-450

Lasten

37.265

33.156

31.831

-1.325

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijke Participatie en Activering

Bijdragen rijk en mede-overheden

283

5.959

6.173

214

Opbrengsten derden

2.302

2.374

3.395

1.021

Overige baten

0

0

0

0

Apparaatslasten

5.096

10.245

10.210

-35

Inhuur

155

2.569

1.632

-937

Overige apparaatslasten

125

349

373

24

Personeel

4.816

7.327

8.205

878

Interne Lasten

-90

879

832

-47

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.808

3.075

3.074

-1

Overige doorbelastingen

-1.898

-2.196

-2.242

-46

Programmalasten

20.114

22.032

20.789

-1.243

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.328

9.269

10.266

997

Overige programmalasten

422

179

105

-74

Sociale uitkeringen

-15

0

-10

-10

Subsidies en inkomensoverdrachten

15.379

12.584

10.428

-2.156

Onttrekking aan reserves

872

2.605

920

-1.685

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

80

170

35

-135

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

145

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

193

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

1.454

0

-1.454

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

391

981

885

-96

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

13

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Werkgroep Zuid-Europeanen

50

0

0

0

Vrijval reserves

0

246

246

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

246

246

0

Resultaat

-21.663

-21.972

-21.097

875

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Apparaatslasten

117

-35

152

2. Interne lasten

0

-47

47

3. Integratie

250

757

-507

4. Stadsinitiatief

0

-2.453

2.453

5. Jongerenparticipatie

0

-501

501

6. Rotterdampas

868

954

-86

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

-135

0

-135

8. Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

-1.454

0

-1.454

9. Bestemmingsreserve Taakmutatie gemeentefonds

-96

0

-96

Totaal

-450

-1.325

875

1. Apparaatslasten
De baten van het apparaat zijn hoger dan begroot door detacheringen van personeel en inkomsten vanuit het UWV. De personele lasten hebben een kleine afwijking ten opzichte van de begroting.

2. Interne leveringen
De interne leveringen hebben een kleine afwijking ten opzichte van de begroting.

3. Integratie
De baten voor maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden waren niet begroot, omdat ten tijde van het opstellen van de begroting dit nog niet bekend was.. Hier staan ook uitgaven tegenover. Verder worden per 2015 de middelen voor de WEB uitgekeerd als rijksbijdrage. Deze middelen zijn niet helemaal besteed in 2015, waardoor de baten niet helemaal gerealiseerd zijn. Deze middelen kunnen nog worden ingezet in 2016.
Het verschil bij integratie wordt voornamelijk veroorzaakt door het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. Terugvordering van subsidies bij enkele instellingen is niet meer mogelijk, vanwege uitgesproken faillissementen.

4. Stadsinitiatief
Gezien de complexiteit van de uitvoering van het stadsinitiatief is het niet mogelijk gebleken de uitvoering in 2015 te laten plaatsvinden. De benodigde vergunningen zijn verleend, maar er lopen bezwaarprocedures tegen deze vergunningverlening. De verwachting is dat 1e kwartaal 2016 de rechter een uitspraak doet en dat de bouw kan starten.

5. Jongerenparticipatie
In 2015 zijn geen nieuwe initiatieven ontwikkeld. In 2015 is van het budget van € 800 ongeveer € 300 besteed aan onderwerpen als jongerenbijdrageregeling, Chicks and the City en het groot jongerendebat.

6. Rotterdampas
De Rotterdampas heeft een overbesteding als gevolg van het stijgend aantal Rotterdampassen door de nieuwe regeling AOW- en Kindtegoed. Hierdoor stijgen het aantal gebruikte attracties en de daarmee gepaard gaande kosten. Deze worden gecompenseerd door extra baten bij de Rotterdampas. Daarnaast is een kleine overbesteding als gevolg van het aanpassen van het systeem op deze nieuwe regeling.

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
De bestemmingsreserves zijn niet volledig onttrokken omdat er geen lasten tegenover stonden of de lasten binnen de programmabegroting pasten.

8. Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
Gezien de complexiteit van de uitvoering van het stadsinitiatief is het niet mogelijk gebleken de uitvoering in 2015 te laten plaatsvinden. De benodigde vergunningen zijn verleend, maar er lopen bezwaarprocedures tegen deze vergunningverlening. De verwachting is dat 1e kwartaal 2016 de rechter een uitspraak doet en dat de bouw kan starten. Derhalve is de bestemmingsreserve niet onttrokken.

9. Bestemmingsreserve Taakmutatie gemeentefonds
Ten behoeve van de handhaving inburgering is een bestemmingsreserve gevormd. In 2015 zijn de lasten iets minder dan begroot, waardoor er minder is onttrokken. In 2016 worden nog lasten hiervoor verwacht.