Inkomen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Inkomen

Baten

581.763

554.502

547.167

-7.335

Lasten

674.167

648.332

632.672

-15.660

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Inkomen

Bijdragen rijk en mede-overheden

559.434

532.720

546.187

13.467

Opbrengsten derden

261

70

77

7

Overige baten

0

900

903

3

Apparaatslasten

46.465

52.935

48.255

-4.680

Inhuur

8.359

11.855

11.039

-816

Overige apparaatslasten

1.527

3.464

1.342

-2.122

Personeel

36.579

37.616

35.874

-1.742

Interne Lasten

25.209

28.130

27.876

-254

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

24.452

26.960

26.960

0

Overige doorbelastingen

757

1.170

916

-254

Programmalasten

583.959

567.267

556.541

-10.726

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.058

12.896

11.978

-918

Kapitaallasten

162

108

108

0

Overige programmalasten

967

1.099

926

-173

Sociale uitkeringen

573.772

552.700

543.394

-9.306

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

464

135

-329

Onttrekking aan reserves

45.092

20.812

0

-20.812

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

364

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

20.812

0

-20.812

Onttrekking Bestemmingsreserve -Risicoreserve WWB

44.728

0

0

0

Resultaat

-50.846

-93.830

-85.505

8.325

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. BUIG-budget en verstrekking uitkeringen

12.330

-9.005

21.335

2. Inkomensverstrekking overig

1.147

-6.655

7.802

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

3. Lagere onttrekking reserve WWB

-20.812

0

-20.812

Totaal

-7.335

-15.660

8.325

1. BUIG-budget en verstrekking uitkeringen
In 2015 bedroeg het gerealiseerde resultaat op het BUIG-budget een overschot van circa € 1 mln. Het definitieve BUIG-budget voor 2015 was € 12,3 mln hoger vastgesteld dan het nader voorlopig budget als gevolg van correcties op het verdeelmodel en aanpassing van het macrobudget. De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. Over 2015 is zowel het volume als de prijs per uitkering lager uitgevallen dan begroot. Ten opzichte van de begroting is de gemiddelde prijs per uitkering € 132,- lager (begroot € 14.200,-) en het gemiddelde volume 300 lager (begroot 38.900). In de 10-maandsbrief 2015 is gemeld dat het tekort op het BUIG-budget circa € 20 mln lager uitvalt dan het tekort van € 20,8 mln dat verwerkt is in de bijgestelde begroting. In het saldo van het BUIG-budget is ook de onderbesteding op de loonkostensubsidie verwerkt.

2. Inkomensverstrekking overig
Voor de oninbaarheid van de vorderingen op bijstandsgerechtigden heeft de gemeente een voorziening. Ten opzichte van 2014 zijn de debiteurenontvangsten op de uitkeringsregelingen in 2015 gedaald. De lagere ontvangsten van met name de voorschotten op levensonderhoud leiden, op basis van de vastgestelde berekeningssystematiek, tot verhoging van de genoemde voorziening van € 1,7 mln. Voor het programmaplan Innovatie G4 (voorheen Professional Portal) is in G4-verband besloten tot activering van de programmalasten. Daarnaast is sprake van een herfasering van het programma voor volgende jaren. Aangezien de lasten door de activering nu niet meer in één jaar vallen maar over meerdere jaren worden verdeeld, leidde dit voor 2015 tot € 1,8 mln lagere lasten dan begroot. De uitbreiding van de dienstverlening van het Regionaal Bureau Zelfstandigen naar verschillende contractgemeenten heeft geresulteerd in hogere baten dan begroot. Eind 2014 was het project voorliggende voorzieningen in de afrondingsfase en was het budget ontoereikend. In 2015 is in de begroting rekening gehouden met dekking voor deze kosten. Aangezien dit budget niet is aangewend leidt dat tot een onderbesteding.

Naast de onderschrijding op de programmaonderdelen wordt bij het product Inkomen ook een onderbesteding op apparaatslasten zichtbaar. Deze wordt veroorzaakt door het niet volledig bezetten van de begrote formatie met eigen of ingehuurd personeel. Specifiek voor het product Inkomen geldt dat de inhuurkosten voor de eerstelijns telefonie lager zijn dan begroot vanwege minder telefoontjes (calls) en scherpere planning. Daarnaast wordt op het product Inkomen een onderbesteding zichtbaar doordat het budget voor overige apparaatslasten niet volledig is besteed.

3. Lagere onttrekking reserve WWB
Het positieve resultaat op het BUIG-budget inclusief uitgaven Social Impact Bonds (€ 960) heeft ertoe geleid dat er geen onttrekking aan de bestemmingsreserve WWB heeft plaatsgevonden. Dit wijkt af van de bijgestelde begroting waarin nog een onttrekking van € 20,8 mln werd verwacht.