Zorg jeugd

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Zorg jeugd

Baten

1.411

5.661

7.065

1.404

Lasten

198.612

231.656

224.819

-6.837

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Zorg jeugd

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.959

770

2.515

1.745

Opbrengsten derden

142

76

311

235

Totaal lasten

45.306

231.656

224.819

-6.837

Apparaatslasten

5.045

11.834

12.026

192

Inhuur

-131

751

1.090

339

Overige apparaatslasten

194

696

402

-294

Personeel

4.982

10.387

10.534

147

Interne Lasten

3.997

6.056

5.512

-544

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.635

4.606

4.606

0

Overige doorbelastingen

1.362

1.450

906

-544

Programmalasten

36.264

213.766

207.281

-6.485

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.434

12.705

9.498

-3.207

Kapitaallasten

496

479

479

0

Overige programmalasten

126

1.820

586

-1.234

Sociale uitkeringen

0

15.710

13.912

-1.798

Subsidies en inkomensoverdrachten

33.208

183.052

182.806

-246

Onttrekking aan reserves

294

4.802

4.226

-576

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

2.500

2.160

-340

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

200

1.400

1.400

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

800

633

-167

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

33

33

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

69

0

-69

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

94

0

0

0

Vrijval reserves

0

13

13

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

13

13

0

Resultaat

-42.911

-225.995

-217.754

8.241

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Programma risicojongeren

0

-2.946

2.946

2. Jeugdhulp: Decentralisatie jeugdzorg

1.683

-2.035

3.718

3. Onderbestedingen op verschillende onderdelen

297

-1.856

2.153

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ (vulling wijkteams)

-340

0

-340

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve maatschappelijke participatie gebieden (NRW ‘zachte landing’)

-167

0

-167

6. Lagere onttrekking bestemmingsreserve sport gebieden (zwemplan Centrum)

-69

0

-69

Totaal

1.404

-6.837

8.241

1. Programma Risicojongeren
Vanwege latere start van dit programma blijft een deel van het hiervoor in 2015 begrote bedrag over.

2. Jeugdhulp: Decentralisatie jeugdzorg
De kosten jeugdhulp – waaronder jeugd-GGZ en Jeugd en Opvoedhulp inclusief jeugdbescherming/ jeugdreclassering, jeugd met een beperking en Persoonsgebonden budget - zijn op basis van de door zorgaanbieders aangeleverde productiecijfers toch lager uitgekomen dan begroot, ondanks dat lange tijd was uitgegaan van een overschrijding.

Aan de batenkant worden de hogere baten vooral verklaard door de normatieve bijdrage voor uitvoering administratieve werkzaamheden Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond door gemeente Rotterdam. Deze was niet begroot.

3. Onderbestedingen op verschillende onderdelen
Op een aantal onderdelen is het budget niet volledig benut. Het gaat om onder andere Sociaal Medische Indicatie, Kinderopvang Plus, schoolmaatschappelijk werk, drugs en alcohol, transformatie OOVR naar OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en Nieuw Rotterdams Welzijn (‘zachte landing”; zie ook toelichting onder “6”). Daarnaast zijn de afrekeningen over eerdere jaren, waaronder de Europese projecten CAFTA en SNAP, per saldo voordelig uitgevallen.

4. Lagere onttrekking bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ
De incidentele vulling van de wijkteams (jeugd) heeft minder gekost dan het bedrag dat als onttrekking hiervoor was begroot.

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve maatschappelijke participatie gebieden
Voor de ‘zachte landing’ Nieuw Rotterdams Welzijn was een onttrekking van € 400 begroot. In werkelijkheid was hiervoor € 233 nodig. Daarom is € 167 minder onttrokken.

6. Lagere onttrekking bestemmingsreserve sport gebieden
Voor het Zwemplan Rotterdam Centrum was een onttrekking uit de bestemmingsreserve Sport Gebieden begroot van € 69. Echter, alle kosten van zwemplan 'Samen zwemmen…. Leuk Joh!'waren al in 2014 in de jaarrekening verantwoord.