Sport en Recreatie

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Sport en Recreatie

Baten

11.655

15.570

12.333

-3.237

Lasten

93.066

97.443

91.529

-5.914

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Sport en Recreatie

Bijdragen rijk en mede-overheden

119

0

80

80

Opbrengsten derden

10.562

12.977

10.322

-2.655

Overige baten

1.134

0

1.246

1.246

Apparaatslasten

30.588

33.409

30.819

-2.590

Inhuur

882

624

1.264

640

Overige apparaatslasten

1.399

1.550

1.194

-356

Personeel

28.307

31.235

28.361

-2.874

Interne Lasten

23.789

19.145

19.893

748

Beleidspecifiek vastgoed

20.542

21.354

21.415

61

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.395

8.267

8.267

0

Overige doorbelastingen

-5.148

-10.476

-9.789

687

Programmalasten

39.898

44.793

40.721

-4.072

Financieringslasten

0

0

-44

-44

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.141

7.698

7.097

-601

Kapitaallasten

2.030

1.890

1.989

99

Overige programmalasten

9.521

15.601

15.114

-487

Sociale uitkeringen

9

0

13

13

Subsidies en inkomensoverdrachten

19.197

19.604

16.552

-3.052

Totaal saldo van baten en lasten

-82.460

-84.370

-79.785

4.585

Onttrekking aan reserves

5.455

2.309

401

-1.908

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.567

1.074

253

-821

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

96

96

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

745

1.139

52

-1.087

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.001

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

142

0

0

0

Toevoeging aan reserves

400

96

96

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Sport gebieden

400

96

96

0

Vrijval reserves

0

284

284

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

284

284

0

Resultaat

-77.405

-81.873

-79.196

2.677

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere opbrengst

  - 1.329

0

   -1.329

2. Lagere apparaatslasten

0

-2.590

    2.590

3. Interne Lasten

0

    748

      -748

4. Inkopen en overige programmalasten

0

-1.087

    1.087

5. Lager bedrag aan toegekende subsidies

0

-3.052

    3.052

6. Overige verschillen

0

      67

        -67

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Lagere onttrekking bestemmingsreserve IFR

     -821

0

      -821

8. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden

  -1.087

0

   -1.087

Totaal

  -3.237

-5.914

    2.677

1. Lagere opbrengst
De totale onderschrijding op baten is € 1,3 mln. Deze is ontstaan door lagere inkomsten uit de verhuur en het gebruik van (sport)accommodaties.

2. Lagere apparaatslasten
De totale onderschrijding op apparaatslasten is drieledig:

Inhuur

Enerzijds is er sprake van een overschrijding op inhuur. Openstaande vacatureruimte is tijdelijk ingevuld met inhuurkrachten. Deze vacatureruimte wordt open gehouden omdat we anticiperen op toekomstige bezuinigingen.

Overige apparaatslasten
De onderbesteding op de overige apparaatslasten bestaat uit lagere uitgaven voor geleverde materialen en diensten en lagere doorbelasting van clusteroverhead.

Personeel

De onderschrijding op personeel (€ 2,9 mln) heeft voor een groot deel te maken met een nog te boeken overheveling van apparaatslasten naar programmalasten (€ 1,7 mln), deze correctie wordt in 2016 in de begroting verwerkt. Het overige verschil wordt veroorzaakt door openstaande vacatures en lagere kosten van voormalig personeel.

3. Interne Lasten
De overschrijding op de interne lasten van € 748, wordt voornamelijk veroorzaakt door meer uitgaven OZB in verband met een tekort op het budget en afrekeningen van voorgaande jaren. Bovendien is er vanuit cluster SO meer huur doorbelast en zijn er hogere kosten gemaakt inzake het voortgezet onderwijs in de SC West.

4. Inkopen en overige programmalasten
Voor energieverbruik van de verschillende accommodaties is € 1,4 mln minder gerealiseerd dan begroot omdat niet alle sportaccommodaties zijn doorbelast. Bovendien is door temporisering van toegankelijke accommodaties voor € 300 minder lasten gerealiseerd, waarbij tevens minder is onttrokken uit de bestemmingsreserve IFR.
Naast voornoemde lagere uitgaven zijn er in het kader van de door deelgemeenten overgedragen taken en budgetten diverse inkopen gerealiseerd op het gebied van onder andere sportactiviteiten en evenementen (€ 870). Dit leidt tot een overschrijding onder Inkopen en overige programmalasten maar tot een onderschrijding op de subsidiebudgetten (deze hadden hierop geboekt moeten worden).

5. Lager bedrag aan toegekende subsidies
Onder de categorie subsidies is een onderschrijding te zien van € 3,1 mln. Hierop moeten in mindering worden gebracht de uitgaven (€ 870 in totaal) die gerealiseerd zijn onder de categorie Inkopen. De resterende onderschrijding van € 2,2 mln wordt veroorzaakt door getemporiseerde projecten in:
a) de uitvoering van de bestemming uit Sport gebieden (1,1 mln, hierdoor valt de onttrekking uit de reserve ook lager uit).
b) Subsidie Blijdorp (€ 500). Deze wordt in 2016 pas beschikt omdat het betreffende project (renovatie monument) is vertraagd en in 2016 wordt uitgevoerd. De investeringsbijdrage wordt in het jaar van realisatie toegekend.
c) Voor het overige deel (€ 500) is er sprake van het niet uitputten van subsidieregelingen doordat er minder aanvragen waren, bijvoorbeeld voor de investeringsbijdrageregeling. Ook was er sprake van diverse terugvorderingen als gevolg van niet behaalde subsidieprestaties uit voorgaande boekjaren.

6. Overige verschillen
Het betreft hier geringe overige verschillen.

7. Lagere onttrekking bestemmingsreserve IFR
De lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR houdt verband met de lagere realisatie van lasten, die worden gedekt uit het IFR. Deels geldt dit voor de subsidie aan Blijdorp (€ 500 zie onder 5b). Het andere deel betreft de ten opzichte van de begroting achterblijvende lasten
(€ 321) voor het project toegankelijke sportaccommodaties.

8. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden
Zie toelichting 5a.