Onderwijsbeleid

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Onderwijsbeleid

Baten

59.220

65.965

64.036

-1.929

Lasten

137.470

125.310

125.029

-281

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Onderwijsbeleid

Bijdragen rijk en mede-overheden

60.777

64.402

62.588

-1.814

Opbrengsten derden

967

23

-22

-45

Apparaatslasten

15.643

13.469

14.474

1.005

Inhuur

311

169

265

96

Overige apparaatslasten

583

540

505

-35

Personeel

14.749

12.760

13.704

944

Interne Lasten

12.806

15.819

16.432

613

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

5.348

7.161

7.161

0

Overige doorbelastingen

7.458

8.658

9.271

613

Programmalasten

112.776

94.822

92.923

-1.899

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

13.734

7.636

6.685

-951

Kapitaallasten

132

126

126

0

Overige programmalasten

1.763

3.161

1.833

-1.328

Sociale uitkeringen

8.105

6.628

7.752

1.124

Subsidies en inkomensoverdrachten

89.042

77.271

76.527

-744

Onttrekking aan reserves

49

787

717

-70

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

29

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

637

567

-70

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

150

150

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

20

0

0

0

Toevoeging aan reserves

200

1.200

1.200

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

200

200

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

1.000

1.000

0

Vrijval reserves

0

753

753

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

38

38

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

0

303

303

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

0

72

72

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

0

340

340

0

Resultaat

-79.632

-59.345

-60.993

-1.648

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere realisatie van (rijks)baten

- 1.814

0

- 1.814

2. Lagere subsidieverlening

0

- 212

     212

3. Overig

- 46

0

- 46

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking reserve

-70

-70

         0

Totaal

- 1.930

- 282

- 1.648

1. Lagere realisatie rijksbaten
Het onderwijsbeleid kent de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De uitgekeerde middelen voor 2015 inclusief opgebouwde reserve uit voorgaande jaren zijn volledig opgenomen in de begroting. Dit omdat de regeling eind 2015 afgerekend zou worden. Inmiddels is de regeling met een jaar verlengd wat de mogelijkheid geeft om nog eenmaal de rijksbaten uit te smeren tot en met 2016.

2. Lagere subsidieverlening
Binnen het product is er sprake van een onderbesteding in de lasten vanwege lagere subsidieverleningen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele Leren Loont activiteiten nog in ontwikkeling waren en niet meer tot volledige aanvragen hebben geleid in 2015.

3. Overig
De afwijking in de baten betreft de bijdrage van schoolbesturen aan het programma Lekker Fit. Er is mindere gerealiseerd dan begroot.

4. Lagere onttrekking reserve
In het kader van het Convenant Voortijdig Schoolverlaten is er minder gerealiseerd dan begroot op uitbestede werkzaamheden. Hierdoor is ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve die hiervoor is gevormd.

Het verschil in de realisatie tussen 2014 en 2015 op het Onderwijsbeleid komt voornamelijk doordat enkele (Jeugd) activiteiten per 2015 zijn overgegaan naar het product Zorg Jeugd.