Markten

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Markten

Baten

3.259

2.909

3.019

110

Lasten

3.424

3.406

3.100

-306

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Markten

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

1

1

Opbrengsten derden

3.225

2.909

3.018

109

Apparaatslasten

1.297

1.337

1.188

-149

Inhuur

20

2

6

4

Overige apparaatslasten

39

102

38

-64

Personeel

1.238

1.233

1.144

-89

Interne Lasten

1.632

1.399

1.460

61

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

642

343

343

0

Overige doorbelastingen

990

1.056

1.117

61

Programmalasten

530

670

452

-218

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

126

153

168

15

Overige programmalasten

404

517

284

-233

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Resultaat

-233

-497

-81

416

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere opbrengsten marktgelden

110

0

110

2. Lagere personele lasten

0

-149

149

3. Kosten beveiliging

0

61

-61

4. Overige

0

-218

218

Totaal

110

-306

416

1. Hogere opbrengsten marktgelden
Door de hogere opbrengsten meelopers (marktkooplieden zonder vaste plaats) in het vierde kwartaal zijn de opbrengsten marktgelden hoger dan geraamd. Ondanks een aantal winderige periodes, wordt dit mogelijk veroorzaakt door het relatief warme winterseizoen.

2. Lagere personele lasten
Gedurende het gehele jaar was sprake van onderbezetting op de binnendienst en/of inzet van capaciteit op andere producten dan het product markten. Hierdoor zijn de personeelskosten en de daarmee samenhangende kosten lager dan begroot.

3. Kosten beveiliging
De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door kosten voor beveiliging werkruimte marktmeesters voor de Centrummarkt waarmee in de begroting geen rekening is gehouden.

4. Overige
De onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere energiekosten en diverse kleinere overige verschillen. De lagere energiekosten worden voornamelijk veroorzaakt doordat de begrote energiekosten nog onvoldoende in lijn zijn gebracht met de bezetting van de markten.