Parkeren

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Parkeren

Baten

83.255

84.252

83.933

-319

Lasten

73.157

70.990

68.782

-2.208

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Parkeren

Bijdragen rijk en mede-overheden

33

0

-43

-43

Opbrengsten derden

61.071

67.259

68.028

769

Overige baten

0

0

7

7

Apparaatslasten

6.209

6.365

6.205

-160

Inhuur

130

349

169

-180

Overige apparaatslasten

353

358

422

64

Personeel

5.726

5.658

5.614

-44

Interne Lasten

37.665

37.979

39.121

1.142

Beleidspecifiek vastgoed

18.774

19.258

19.502

244

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.853

1.765

1.765

0

Overige doorbelastingen

17.038

16.956

17.854

898

Programmalasten

11.203

14.086

10.896

-3.190

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.006

4.592

2.845

-1.747

Kapitaallasten

4.694

4.836

4.776

-60

Overige programmalasten

2.766

4.555

3.275

-1.280

Salarislasten WSW en WIW

0

103

0

-103

Subsidies en inkomensoverdrachten

-263

0

0

0

Onttrekking aan reserves

16.101

16.913

15.861

-1.052

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

16.052

16.883

15.831

-1.052

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

0

Toevoeging aan reserves

12.060

12.560

12.560

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

12.060

12.560

12.560

0

Vrijval reserves

0

80

80

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

0

80

80

0

Resultaat

10.068

13.262

15.151

1.889

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten parkeren

733

0

733

2. Nagekomen OZB oude belastingjaren

0

   878

-878

3. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren

0

-895

895

4. Inkopen

0

-572

572

5. Overige

0

-567

567

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Onttrekking bestemmingsreserve

-1.052

-1.052

0

Totaal

-319

-2.208

1.889

1. Opbrengsten parkeren
Er is sprake van een hogere omzet straatparkeren als gevolg van het toegenomen betaalgemak, meer bezoekers en het intensiever handhaven op betaald parkeren op straat.

2. Nagekomen OZB oude belastingjaren
In 2015 is Parkeren aangeslagen voor OZB parkeergarages over de jaren 2013 en 2014. Het betreft onder andere de nieuwe parkeergarages Kruisplein en Kralingse Zoom.

3. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Op basis van het openstaande debiteurensaldo ultimo 2015 is, conform de methodiek in voorgaande jaren, de gewenste hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald. Gebleken is dat een deel van deze voorziening kon vrijvallen.

4. Inkopen
Als gevolg van het verschuiven van werkzaamheden kon een aantal projecten, waaronder het plaatsen van verwijzingsborden en het realiseren van meer betaalgemak in de parkeergarages (Tap&go), niet tijdig worden gerealiseerd.

5. Overige
Dit betreft lagere apparaatslasten alsmede diverse onderschrijdingen op kleinere kostenbudgetten.

6. Onttrekking bestemmingsreserve
Er is minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Parkeerfonds nieuwe stijl vooral als gevolg van lagere onderhoud- en energielasten.