Crisisbeheersing en brandweer

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

0

0

0

Lasten

53.893

53.893

54.067

174

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Crisisbeheersing en brandweer

Programmalasten

54.348

53.893

54.067

174

Financieringslasten

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.348

53.893

54.067

174

Resultaat

-54.348

-53.893

-54.067

-174

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Kazerne Maasvlakte II

0

174

-174

Totaal

0

174

-174

1. Kazerne Maasvlakte II
De onderbesteding van € 174 heeft betrekking op de gezamenlijke brandweer. De businesscase voor de brandweerkazerne Maasvlakte 2 blijft achter bij de ramingen. Er hebben zich minder bedrijven gevestigd dan was voorzien. De verwachte contributie-inkomsten van bedrijven blijven derhalve achter, waardoor de gemeente Rotterdam meer heeft moeten bijdragen.