Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Baten

322

452

707

255

Lasten

6.718

7.019

6.117

-902

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Bijdragen rijk en mede-overheden

32

0

9

9

Opbrengsten derden

479

437

698

261

Apparaatslasten

5.115

5.638

5.216

-422

Inhuur

181

56

327

271

Overige apparaatslasten

297

472

293

-179

Personeel

4.637

5.110

4.596

-514

Interne Lasten

287

275

291

16

Overige doorbelastingen

287

275

291

16

Programmalasten

803

1.106

610

-496

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

677

957

507

-450

Kapitaallasten

115

97

97

0

Overige programmalasten

11

52

6

-46

Onttrekking aan reserves

11

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

11

0

0

0

Vrijval reserves

0

15

0

-15

Vrijval bestemmingsreserve -Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

15

0

-15

Resultaat

-5.683

-6.567

-5.410

1.157

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Baten

270

0

269

2. Inhuur

0

271

-271

3. Overige apparaatslasten

0

-179

179

4. Personeel

0

-514

514

5. Interne lasten

0

16

-16

6. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

-450

450

7. Overige programmalasten

0

-46

46

8. Vrijval bestemmingsreserve

0

15

-15

Totaal

270

-887

1.157

1. Baten
De gerealiseerde hogere baten worden enerzijds veroorzaakt door hogere detacheringsopbrengsten bij de Griffie en de Rekenkamer en anderzijds door extra baten vanuit onderzoeken van de Rekenkamer.

2. Inhuur
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur bij de Rekenkamer voor extra onderzoeken, de inhuur op vacatureruimte en de overschrijding op inhuur bij de Griffie. Het grootste deel wordt gecompenseerd door baten en onderschrijding op de loonkosten.

3. Overige apparaatslasten en 4. Personeel
De onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de Griffie op de personeelskosten en personeel gerelateerde kosten vanwege niet ingevulde vacatureruimte. Ook op de overige apparaatslasten heeft bij de Griffie een onderschrijding plaatsgevonden vanwege sober beleid en minder investeringen. Bij de Rekenkamer dient de onderschrijding op de personeelskosten ter dekking van de overschrijding op inhuurkosten. Ten slotte wordt de onderschrijding bij de Ombudsman veroorzaakt door het nog niet volledig en vertraagd vervullen van vacatures voor de uitbreiding van haar werkzaamheden.

5. Interne lasten
Diverse oorzaken.

6. Inkopen en uitbestede werkzaamheden
De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de Griffie vanwege sober beleid en minder investeringen en de overschrijding bij de Ombudsman.

7. Overige programmalasten en 8. Vrijval bestemmingsreserve
Diverse oorzaken.