Incidentele baten en lasten

De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit de provincie voor het toepassen van repressief toezicht. Het saldo wordt nominaal weergegeven en als percentage van de totale baten.

Incidentele baten en lasten

Begroting
2015 *

Rekening
2015

Programma

Totaal baten

3.287.566

3.293.689

Structureel

3.205.298

3.148.365

Incidenteel

82.268

145.324

Incidentele baten grondexploitaties 

56.240

1.852

Ruimtelijke Ontwikkeling

Incidentele baten mutaties gemeentefonds

11.488

16.108

Diversen

Incidentele projecten/beleid: Hoekse Lijn

12.032

21.142

Verkeer en Vervoer

Dividenden

2.500

4.500

Werk en Inkomen

Liquidatie Beurs

0

50.726

Algemene Middelen

Incidentele projecten/beleid overig, diversen

8

2.606

Diversen

Afwikkeling opheffing Stadsregio

0

12.116

Algemene Middelen

Vrijval voorzieningen

0

27.774

Diversen

Erfpachtbaten Woonstad

8.500

Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten

3.474.102

3.226.167

Structureel

3.245.613

3.042.258

Incidenteel

228.489

183.909

Incidentele lasten grondexploitaties 

3.900

-10.589

Ruimtelijke Ontwikkeling

Incidentele lasten mutaties gemeentefonds

11.488

16.108

Diversen

Incidentele projecten/beleid: Hoekse Lijn

12.032

21.142

Verkeer en Vervoer

Incidentele projecten/beleid overig 

67.306

26.658

Diversen

Incidentele personeelslasten/ tijdelijke inhuur

41.705

34.367

Bestuur en dienstverlening

Investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen

92.058

70.381

Diversen

Toevoegingen aan voorzieningen incidenteel

25.842

Diversen

Onttrekking + vrijval reserves

335.987

306.787

Structureel

114.236

24.949

Incidenteel

221.751

281.838

Toevoeging aan reserves

149.451

235.598

Structureel

63.439

25.168

Incidenteel

86.012

210.430

Saldo na reserveringen

0

138.711

Totale incidentele baten

304.019

427.162

Totale incidentele lasten

314.501

394.339

* Oorspronkelijke Begroting 2015; dit kengetal is niet tussentijds bijgesteld.

Het gerealiseerde structurele saldo is beter dan begroot. In overleg met de financieel toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, is in deze jaarrekening een scherpere definitie van de structurele componenten van de reserves toegepast. Dat heeft het structurele saldo neerwaarts beïnvloed. Daarnaast zijn de structurele baten lager dan begroot. Beide effecten worden echter meer dan gecompenseerd door lagere structurele lasten dan begroot. In de toelichting op het product grondzaken wordt ingegaan op reclassificatie inzake grondexploitaties.