Financiele vaste activa

1-1-2015

Correctie / overboeking

Vermeer-dering

Aflossing

Buitengewone waardever-mindering

31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen aan: 

Deelnemingen

376.085

0

22.959

0

28.770

370.274

Overige verbonden partijen

14.054

0

0

665

803

12.586

Totaal

390.139

0

22.959

665

29.573

382.860

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

181.822

0

0

8.202

0

173.620

Deelnemingen

706.507

0

191.000

139.835

0

757.672

Overige verbonden partijen

12.636

-73

1.341

215

0

13.689

Totaal

900.965

-73

192.341

148.252

0

944.981

Overige financiële vaste activa 

Overige langlopende leningen

14.263

3.614

635

399

1.625

16.488

Betaalde waarborgsommen

15

0

0

0

0

15

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

3.600

0

0

700

0

2.900

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.889

0

0

274

0

12.615

Totaal

30.767

3.614

635

1.373

1.625

32.018

Totaal financiële vaste activa

1.321.871

3.541

215.935

150.290

31.198

1.359.859


Correctie/overboeking
In de kolom correctie/overboeking worden de reclassificaties en correcties weergegeven. In 2015 zijn de leningen van de Kredietbank Rotterdam opgenomen onder de financiële vaste activa (overige langlopende leningen) voor een bedrag van € 3,5 mln. Deze leningen, inclusief voorziening, stonden in 2014 nog gepresenteerd onder de uitzettingen. Daarnaast zat tussen overige verbonden partijen en overige langlopende leningen een verschuiving van € 73. Deze correctie heeft betrekking op Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De lening waarde hiervan was in de jaarrekening 2014 voor dit bedrag te hoog opgenomen en niet juist gepresenteerd.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Het betreft hier voornamelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Infrastructuur NV van € 38 mln. In 2015 heeft de gemeente aandelen van kleine particuliere aandeelhouders van Beurs Rotterdam N.V. verworven om het liquidatieproces te versnellen. Het hiermee gemoeide bedrag (€ 22,7 mln) is per eind van 2015 verantwoord als buitengewone waardevermindering gelet op de afwikkeling van de onderneming.
Tevens is voorzichtigheidshalve een buitengewone waardevermindering verantwoord inzake het Warmtebedrijf van € 6 mln in het licht van het Herstelplan van de onderneming, als gevolg waarvan sprake is van een onrendabele top voor de gemeente Rotterdam met de genoemde omvang.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Dit betreft een kapitaalverstrekking aan voormalig gemeentelijke (kunst)instellingen. Per 1 januari 2015 was de boekwaarde € 14,1 mln. In 2015 is hierop € 665 afgeschreven. Ook heeft een afboeking plaatsgevonden op 31 december 2015 van € 803 als gevolg van de beëindiging van het huurcontract van de Korte Hoogstraat 31 met de Stichting Historisch Museum Rotterdam.

Leningen aan woningcorporaties
Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Op deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2015 is een bedrag van € 8,2 mln afgelost.

Leningen aan deelnemingen
Op 1 januari 2004 is bij de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam de interne kapitaalverstrekking omgezet in externe geldleningen. Op deze leningen betaalt het Havenbedrijf Rotterdam NV jaarlijks rente en aflossing. In 2015 is € 10,2 mln op de leningen afgelost. Deze leningen hebben een aflopend karakter en de restantschuld van de leningen bedraagt ultimo 2015 € 62,1 mln.
In 2014 is een lening verstrekt aan Warmtebedrijf INFRA voor € 12 mln. Deze is in 2015 volledig afgelost en er is een nieuwe lening aangegaan voor € 6 mln.

Per 1 januari 2007 is het gemeentelijke vervoersbedrijf RET verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging van de RET is besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV via de gemeente blijft verlopen omdat deze infrastructuur onlosmakelijk verbonden is met de gemeentelijke infrastructuur. In 2010 heeft de gemeente de financiering van het railgebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen, omdat de RET zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2015 zijn aan beide bv’s aanvullende leningen verstrekt: voor € 80 mln aan RET Infrastructuur BV en voor € 105 mln aan de RET Railgebonden Voertuigen BV. In 2015 is € 117,6 mln op deze leningen afgelost. De restantschuld van de leningen bedraagt per ultimo 2015 voor RET Infrastructuur BV € 230,8 mln en voor de RET Railgebonden Voertuigen BV € 458,7 mln.

Leningen aan overige verbonden partijen
Dit betreft verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). In 2015 heeft wat betreft het NRF een vermindering plaatsgevonden en bedraagt de restantschuld ultimo 2015 € 3,9 mln. In 2015 is de lening aan het SVN toegenomen met € 1,3 mln en bedraagt de restantschuld ultimo 2015 € 9,8 mln.

Overige langlopende leningen
Het betreft hier voornamelijk leningen aan sportverenigingen, sport- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren en aan derden verstrekte leningen. Op deze leningen is in 2015 € 399 afgelost. In 2015 zijn drie leningen verstrekt, waarvan de lening aan Stg. Expl. National School of Rotterdam voor € 500 de grootste is.
In de kolom correctie/overboeking zijn de leningen die verstrekt zijn vanuit de Kredietbank Rotterdam opgenomen voor € 3,5 mln (zie correctie/overboeking). Hiervoor is een voorziening getroffen van € 1,6 mln, welke in de verloopstaat is opgenomen onder buitengewone aflossing. Daarnaast zat tussen overige verbonden partijen en overige langlopende leningen een verschuiving van € 73. Deze correctie heeft betrekking op Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.

Betaalde waarborgsommen
Dit betreft de betaalde waarborgsommen aan derden in verband met aangegane verplichtingen. Denk aan Gezondheidscentrum Randweg, parkeerpassen in de Markthal en dergelijke.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Het betreft voorfinanciering van subsidiegelden aan het Warmtebedrijf. Deze voorfinanciering wordt terugontvangen via gelden van het programma Bestaand Rotterdams Gebied leefbaarheidsprojecten (BRG) en loopt tot en met 2019. In 2015 is hierop € 700 afgelost. Ultimo 2015 bedraagt de restantschuld € 2,9 mln.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Dit betreft een bijdrage aan de RET in het kader van het project Randstadrail dat eind 2011 in gebruik is genomen. Met ingang van 2012 is conform de gemeentelijke richtlijnen op de bijdrage afgeschreven. Ultimo 2015 bedraagt het saldo € 12,6 mln.