Concernhuisvesting

Het primaire doel van het programma concernhuisvesting is de realisatie van een goedkopere en duurzamere huisvesting voor de gemeente Rotterdam. De gemeentelijke huisvestingslasten zullen de komende jaren met ten minste 20% moeten dalen conform de afspraken uit de motie 31.
Het jaar 2015 stond in het teken van het opleveren en inhuizen van het Timmerhuis. In april 2015 heeft de bouwkundige oplevering plaatsgevonden en in november en december zijn ca.1800 medewerkers van de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en BCO verhuisd. Deze operatie is binnen de planning en ook binnen de budgettaire kaders uitgevoerd. Dit betekent onder meer dat de kantoorpanden aan de Coolsingel 6 en het Vasteland leeg zijn opgeleverd.
In 2015 is de businesscase Gebieden verder uitgewerkt en is de besluitvorming ervan voorbereid. Met het vaststellen van deze businesscase zijn tevens de laatste huisvestingsobjecten in het Programma Concernhuisvesting verwerkt. Deze businesscase geeft niet alleen een uitwerking van de huisvesting in de gemeentelijke gebieden, maar gaat ook invulling geven aan op de nieuwe bestuurlijke visie op de fysieke dienstverlening en de inrichting van de loketten.
Het jaar 2015 is binnen de begrotingskaders van het programma afgesloten. Per ultimo 2015 is sprake van een onderbesteding van € 6 miljoen. Dit is ontstaan door het realiseren van een aanbestedingsvoordeel op facilitaire kosten, door extra huurbaten en er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien bij de verhuisprojecten. Het bouwproject Timmerhuis is eveneens binnen het gevoteerde krediet gebleven.