Realisatie beleid 2015

In de nota Onderhoud kapitaalgoederen 2015 - 2018 is per onderdeel aangegeven wat wel en niet zal worden uitgevoerd. Voor 2015 wordt hieronder per onderdeel aangegeven hoe de realisatie is verlopen.

Onderdeel (product)

plan 2015 - 2018

realisatie 2015

Toelichting op opvallende verschillen tussen plan en realisatie

Wegen (wegen en openbare verlichting)

CROW norm

- minimaal 85% cat. voldoende + matig

76%

Dit wordt twee-jaarlijks gemeten, vorige meting was eind 2014 (76%). De volgende meting is in 2016. Zoals behandeld bij de nota kapitaalgoederen geldt deze norm voor eind 2018.

Groen en bomen (water en groen)

Maaien, snoeien en verwijderen ivm veiligheid

Ja

Binnen de beschikbare middelen onderhoud volgens kaders uitgevoerd.

Oppervlaktewater (water en groen)

Baggeren (eis waterschap)

Ja

In 2015 is regulier onderhoud gepleegd van watergangen (o.a. baggeren).

Reinigen van duikers

Ja

In 2015 is gestart met de inventarisatie van duikers en duikers zijn gereinigd en doorgespoten.

Aanschrijvingen waterschap realiseren

Ja

Maaien, krozen en vuilvissen

Ja

Watergangen zijn gemaaid en in sommige gevallen is er ook gebaggerd en defecte beschoeiing is gerepareerd. 

Attent op blauwalg en verwijderen

Ja

Door de waterschappen worden 's zomers metingen gedaan voor blauwalg. In plassen waar gezwommen wordt, wordt indien blauwalg wordt geconstateerd actief gecommuniceerd over de risico's van zwemmen en zo nodig blauwalg aan de oppervlakte van het water verwijderd.

Civiele kunstwerken (wegen en openbare verlichting)

Oplevering 50 fiets- en voetgangersbruggen

39

Elf bruggen zijn niet opgeleverd. De oorzaak ligt in de afstemming met de omgeving, de bereikbaarheid en het samenvoegen met andere projecten (waardoor een aantal beheertaken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd). Deze elf  bruggen worden in 2016 alsnog opgeleverd.

Openbare verlichting (wegen en openbare verlichting)

Brandpercentage 98%

98,6%

De openbare verlichting voldoet aan de norm van 98%. In 2015 brandde 98,6% van de verlichting in Rotterdam.

Spelen (water en groen)

Uitvoeren onderhoud ivm veiligheid

Ja

Regulier onderhoud, speeltoestellen die bij inspectie niet voldeden aan de norm zijn gerepareerd, vervangen of verwijderd. 

Beeldende kunst /monum. (vergunningen en toezicht)

Optimaal onderhoud van classificatie hoog

Ja 

Onderhoud is volgens kaders uitgevoerd. In het geval van beeldende kunst wordt optimaal onderhoud uitgevoerd bij de kunstwerken met de classificatie hoog. Bij kunstwerken met de classificatie laag/matig wordt geen onderhoud uitgevoerd, tenzij de veiligheid in het geding is. 

Noodzakelijk onderhoud van classificatie midden

Ja 

Het onderhoud is volgens kaders uitgevoerd.

Riolering

40 km rioolvervanging per jaar

42 km

In 2015 is 42 km riool vervangen. Daarmee is in de periode 2011-2015 (GRP3) in totaal 190 km riool vervangen/aangelegd.