Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Baten

8

2.008

3.951

1.943

Lasten

8

17.360

10.141

-7.219

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Bijdragen rijk en mede-overheden

685

0

506

506

Financieringsbaten

0

0

20

20

Opbrengsten derden

2.495

1.625

2.153

528

Overige baten

597

-927

8

935

Apparaatslasten

148.656

151.894

148.337

-3.557

Inhuur

8.107

11.001

12.584

1.583

Overige apparaatslasten

3.496

4.188

3.581

-607

Personeel

137.053

136.705

132.172

-4.533

Interne Lasten

-217.746

-192.154

-192.712

-558

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-220.827

-187.428

-187.429

-1

Overige doorbelastingen

3.081

-4.726

-5.283

-557

Programmalasten

76.557

57.043

53.939

-3.104

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

58.322

41.253

37.163

-4.090

Kapitaallasten

16.115

14.925

14.923

-2

Overige programmalasten

2.126

865

1.853

988

Subsidies en inkomensoverdrachten

-6

0

0

0

Onttrekking aan reserves

1.580

415

217

-198

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

415

233

185

-48

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

730

32

32

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

133

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Communicatie gebieden

50

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Personeel gebieden

108

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsarchief

0

150

0

-150

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

144

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

577

577

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

577

577

0

Vrijval reserves

0

895

1.047

152

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

0

79

81

2

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Personeel gebieden

0

816

816

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsarchief

0

0

150

150

Resultaat

-2.110

-15.352

-6.190

9.162

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere loonkosten personeel

0

-5.141

5.141

2. Inhuur

0

1.582

-1.582

3. Lagere programmalasten en hogere interne doorbelastingen ICT

0

-3.230

3.230

4. Project bestedingsanalyse

0

-430

430

5. Diverse baten

1.989

0

1.989

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Lagere onttrekking/vrijval aan reserves

-46

0

-46

Totaal

1.943

-7.219

9.162

1. Lagere loonkosten personeel

Vooruitlopend op de organisatieontwikkeling (Rotterdam in ontwikkeling) in 2016 is reeds in 2015 het invullen van vacatures kritisch getoetst, waardoor de openstaande vacatures zeer beperkt zijn ingevuld.

2. Inhuur

De post inhuur is  € 1,6 mln hoger dan begroot. Dit is deels het gevolg van projecten die aan interne opdrachtgevers zijn doorbelast en deels door inhuur op niet ingevulde vacature-ruimte.

3. Lagere programmalasten en hogere doorbelastingen ICT

Sturing op de uitgaven (waardoor structurele taakstellingen vervroegd zijn gerealiseerd), in combinatie met de vorming van de nieuwe organisatie, de implementatie van de Nieuwe Werkomgeving en het terugbrengen van het aantal applicaties heeft geleid tot lagere programmalasten. Daarnaast is op ICT projecten meer doorbelast aan opdrachtgevers.

4. Project Bestedingsanalyse

Voor het project bestedingsanalyse was in de begroting € 500 gereserveerd. De daadwerkelijke uitvoering van het project Bestedingsanalyse ligt voor het grootste deel in 2016/2017, dit leidt tot een onderschrijding van € 430.

5. Diverse baten

De baten zijn in 2015 € 1,9 mln hoger dan begroot. Dit hangt samen met de hogere inhuur (punt 3) en verder door niet begrote detachering, begrote uitkeringen voor ziektegelden en zwangerschappen.

6. Lagere onttrekking/vrijval reserves

De begrote kosten voor het archiefsysteem Edocs hebben zich in 2015 niet voorgedaan, als gevolg hiervan vindt er geen onttrekking aan de bestemmingsreserve Stadsarchief plaats (€ 150). Aangezien deze reserve 3  jaar geen mutaties heeft gekend, is deze reserve automatisch vrijgevallen.