Belastingen

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Belastingen

Baten

264.293

268.760

283.153

14.393

Lasten

23.040

21.643

35.345

13.702

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Belastingen

Belastingen

215.698

228.515

237.465

8.950

Bijdragen rijk en mede-overheden

82

0

85

85

Opbrengsten derden

30.100

30.276

33.120

2.844

Overige baten

24.366

9.969

12.483

2.514

Apparaatslasten

14.780

14.762

15.071

309

Inhuur

1.178

1.073

1.039

-34

Overige apparaatslasten

695

703

840

137

Personeel

12.907

12.986

13.192

206

Interne Lasten

3.627

3.140

2.991

-149

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.903

7.505

7.505

0

Overige doorbelastingen

-4.276

-4.365

-4.514

-149

Programmalasten

5.503

3.741

17.283

13.542

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

927

578

530

-48

Kapitaallasten

1.430

1.381

1.385

4

Overige programmalasten

3.146

1.782

15.368

13.586

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

0

Resultaat

246.336

247.117

247.808

691

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. OZB

     11.027

    -8.665

    2.362

2. Voorziening belastinggeschillen

           65

    -4.687

   -4.622

3. Precario en reclamebelasting

         245

          0

       245

4. Hondenbelasting

        -147

          0

      -147

5. Logiesbelasting

         519

          0

       519

6. Opbrengsten derden

      2.656

       -228

    2.428

7. Personeel en inhuur

           0

       -172

      -172

8. Overig

           28

          50

         78

Totaal

     14.393

  -13.702

       691

1. OZB
Er is € 2,4 mln hogere opbrengsten OZB gerealiseerd. De hogere opbrengst ad € 2,4 mln is te verklaren door extra opvoer van objecten vanwege de BAG-WOZ vergelijking, een hogere opbrengst afsluiten belastingjaar 2013 en hogere doorbelasting interne aanslagen ten opzichte van de raming.
In de begroting is een dotatie aan de voorziening begroot van € 8,6 mln. In het kader van de jaarrekening is een analyse gemaakt van de openstaande vorderingen. Hieruit blijkt dat een eenmalige extra dotatie van € 100 noodzakelijk is om het debiteurenrisico volledig af te dekken. De begroting is opgenomen als negatieve baten en de realisatie is verantwoord als lasten.

2. Voorziening Belastinggeschillen
De hogere baten betreffen een vrijval van de voorziening belastinggeschillen, bedragende € 65.
De gemeente Rotterdam is recentelijk in een langlopende juridische zaak met betrekking tot de werktuigenvrijstelling op alle punten door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.
Daarnaast is een dotatie aan de voorziening belastinggeschillen voor precario en OZB noodzakelijk voor € 4,7 mln vanwege claims en juridische geschillen die nog niet definitief beslecht zijn.
Samen verklaart dit het negatieve saldo van € 4,6 mln.

3. Precario en reclame belasting
Er is een hogere opbrengst gerealiseerd voor de precario en reclame belasting ad € 245 vanwege een incidentele meevaller van de reclamebelasting.

4. Hondenbelasting
Een lagere opbrengst ad € 147 is gerealiseerd voor de hondenbelasting vanwege een daling van het aantal geregistreerde hondenbezitters in Rotterdam.

5. Logiesbelasting
In 2010 is de logiesbelasting weer ingevoerd en bedraagt voor belastingjaar 2015 4,5% van de kamerprijs. Gezien de heffingsgrondslag volgt de opbrengst direct de prijs- en bezettingsontwikkeling in de hotelbranche. De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs is in 2015 ten opzichte van 2014 toegenomen en heeft geleid tot een hogere opbrengst van € 519.

6. Opbrengst derden
De opbrengst derden is € 2,4 mln hoger dan begroot als gevolg van:

  1. Opgelegde invorderingrente en aanmanings en vervolgkosten     € 1,6 mln
  2. Betaalde invorderingsrente    -/-  €  200
  3. Analyse en opschoning administratie                   € 1 mln

De opgelegde invorderingsrente en aanmanings- en vervolgingskosten is € 1,6 mln hoger dan verwacht. De hogere opbrengst is veroorzaakt doordat meerdere belastingplichtigen aanslagen niet voor de vervaldatum betalen waardoor zij rente en kosten verschuldigd zijn. Daarentegen is de betaalde invorderingsrente ad € 200 hoger uitgevallen dan begroot. Deze post is afhankelijk van  de  hoogte van de invorderingsrente, betaal- en uitspraakdatum.

Analyse en opschoning administratie tot en met boekjaar 2014 heeft per saldo gezorgd voor € 1 mln opbrengst derden.

7. Personeel en inhuur
Belastingen heeft in 2015 de personele bezetting (eigen personeel + inhuur) gehandhaafd en waar nodig versterkt voor de uitvoering van de processen. De hogere kosten ad € 172 worden gedekt door hogere invorderingsopbrengsten.

8. Overige
Het restant van € 78 is een saldo van meerdere kleine posten.