Gebiedsontwikkeling

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Gebiedsontwikkeling

Baten

14.371

49.575

46.434

-3.141

Lasten

29.002

64.281

56.300

-7.981

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Gebiedsontwikkeling

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

684

7.459

6.775

Financieringsbaten

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

1.393

1.528

135

Overige baten

0

0

3.193

3.193

Apparaatslasten

0

6.962

6.199

-763

Inhuur

0

125

46

-79

Overige apparaatslasten

0

467

181

-286

Personeel

0

6.370

5.972

-398

Interne Lasten

884

16.140

20.498

4.358

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

888

888

0

Overige doorbelastingen

884

15.252

19.610

4.358

Programmalasten

92

40.108

28.532

-11.576

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

8.678

5.014

-3.664

Overige programmalasten

92

18.682

19.955

1.273

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

12.748

3.563

-9.185

Onttrekking aan reserves

0

39.735

26.491

-13.244

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

0

100

19

-81

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

28

0

-28

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

65

18

-47

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

347

217

-130

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

18.512

15.036

-3.476

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

9.817

7.181

-2.636

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

10.633

3.802

-6.831

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

33

11

-22

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

0

200

200

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

0

7

7

Toevoeging aan reserves

0

1.071

1.071

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.071

1.071

0

Vrijval reserves

0

7.763

7.763

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

0

213

213

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

0

6.094

6.094

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

1.456

1.456

0

Resultaat

-976

-14.706

-9.866

4.840

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bijdragen Rijk en medeoverheden

6.777

7.551

-774

2. Vrijval voorziening Groene Gordel en vrijval fondsen

3.027

0

3.027

3. Kennis en Innovatie

0

-983

983

4. Lagere apparaatslasten

0

-763

763

5. Zelfbouw

0

-400

400

6. Overige afwijkingen

301

-140

441

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

7. Lagere onttrekking reserve NPRZ

-6.831

-6.831

0

8. Lagere onttrekking reserve IFR

-3.477

-3.477

0

9. Lagere onttrekking reserve ISV

-2.637

-2.637

0

10. Lagere onttrekking reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden

-130

-130

0

11. Lagere onttrekking reserve Buitenruimte Gebieden

-81

-81

0

12. Lagere onttrekking reserve Economie Gebieden

-47

-47

0

13. Lagere onttrekking reserve Duurzaamheid Gebieden

-28

-28

0

14. Lagere onttrekking reserve Sport Gebieden

-22

-22

0

15. Onttrekking reserve veiligheid gebieden

7

7

0

Totaal

-3.141

-7.981

4.840

1. Bijdragen Rijk en medeoverheden
In 2015 zijn bijdragen ontvangen van Europa, Rijk, Provincie, de Metropoolregio en andere gemeenten. Verschillende projecten met externe financiering waren niet opgenomen in de begroting. Aangezien noch de kosten, noch de baten opgenomen waren, heeft dit geen gevolgen voor het saldo. Een aantal projecten, dat aanvankelijk met gemeentelijke middelen betaald zou worden, is met Europese subsidie gerealiseerd.
De saldo-afwijking wordt veroorzaakt door afronding van het meerjarenprogramma Kansen voor West 1. De afwikkeling ervan over de jaarschijven 2014/2015 heeft geleid tot € 3 mln aan kosten en € 2,3 mln aan baten aangezien niet alle kosten subsidiabel waren.

2. Vrijval voorziening Groene Gordel en vrijval fondsen
Eind 2015 is voor project Groene Gordel een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Daarmee kwam de getroffen voorziening van € 2 mln te vervallen.
Voor twee fondsen is het resterende saldo vrijgevallen in het resultaat

  • In 2005 is een fonds gevormd voor compensatiemaatregelen in verband met het open houden van de AVI aan de Brielselaan. In dit zogenoemde RO fonds AVR resteerde in 2015 een bedrag van € 850, waar geen verplichtingen meer tegenover stonden.  
  • In 1999 is een subsidieregeling ingesteld voor particuliere grondexploitaties en herontwikkelingsprojecten op functieveranderingslocaties. Nadat in 2015 de laatste subsidie is vastgesteld en afgerekend resteerde in het fonds een bedrag van € 177.

3. Kennis en Innovatie
In 2015 voldeden minder innovatie ideeën aan de criteria waardoor er minder projecten zijn gestart en de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot.

4. Lagere apparaatslasten
De personeelslasten zijn door lagere bezetting dan toegestaan lager uitgevallen. Hierdoor waren ook de personeelsgerelateerde kosten lager dan begroot.

5. Zelfbouw
Er is voor de periode 2015-2018 een budget van € 2,3 mln beschikbaar voor het programma Zelfbouw. De aanname was dat in het eerste programmajaar meer budget nodig was dan de jaren daarna. Actuele inzichten, zoals de introductie van het zelfbouwloket, betekent dat de budgettaire verdeling meer gelijkmatig is. Hierdoor is het beschikbare budget in 2015 niet volledig besteed.

6. Overige afwijkingen
Naast de grote afwijkingen zijn er nog kleine afwijkingen op de begroting.

7. Lagere onttrekking reserve NPRZ
In de begroting van 2015 was € 3,8 mln opgenomen voor project Leeuwenkuil.  Dit project wordt aangepakt na de realisatie van de Bloemfonteinstraat en Huis op Zuid (2016-2017 ). Voor de Paul Krugerstraat was het totale projectbudget begroot voor 2015. Dit project loopt echter over de jaargrenzen heen. Daardoor zijn kosten € 3 mln lager uitgevallen dan begroot.

8. Lagere onttrekking reserve IFR
In de begroting was € 18,5 mln opgenomen voor projecten gefinancierd vanuit IFR. Realisatie is € 3,5 mln lager.  Bij de volgende projecten is de realisatie lager dan begroot: Coolsingel, Timmerhuis, Laurenskwartier, Buitenruimte Binnenstad, Pact op Zuid, programma op Zuid, Speelstad en Boergoensehof.  De onderliggende reden is dat een deel van de bedachte investeringen doorschuiven naar 2016.

9. Lagere onttrekking reserve ISV
In de begroting was € 9,8 mln opgenomen voor projecten gefinancierd vanuit ISV. Als gevolg van uitfasering bij een aantal projecten, waaronder Boergoensehof, Oud Charlois, Spinozapark en Emelissedijk, verschuift € 2,6 mln van de kosten naar 2016.

10. Lagere onttrekking reserve Inrichting Buitenruimte Gebieden
Op verzoek van ondernemers is Noordplein niet in december 2015 aangepakt, maar is dit doorgeschoven naar 2016.

11. Lagere onttrekking reserve Buitenruimte Gebieden
Ontwikkelingen als gevolg van de verkoop van panden hebben geleid tot € 81 minder aan lasten in 2015 voor de aanpak Spangesekade.

12. Lagere onttrekking reserve Economie  Gebieden
De kosten voor de projecten Noordplein en Parcmangement in Hoek van Holland vallen € 47 lager uit. De kosten schuiven door naar 2016.

13. Lagere onttrekking reserve Duurzaamheid Gebieden
In 2015 is rekening gehouden met € 28 voor de projecten Metrostation en Waterfront in Pernis, deze uitgaven worden echter pas in 2016 gerealiseerd.

14. Lagere onttrekking reserve Sport Gebieden
In 2015 is € 22 minder uitgegeven dan begroot voor de projecten Panoramaheuvel en Bewegwijzering Groene Gordel. De uitvoering is vertraagd, waardoor uitgaven pas in 2016 plaats vinden.

15. Onttrekking reserve Wijkveiligheid Gebieden
Betreft een technische verschuiving tussen producten.