Vergunningen en toezicht

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Vergunningen en toezicht

Baten

22.460

28.848

29.410

562

Lasten

32.038

35.037

33.339

-1.698

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Vergunningen en toezicht

Bijdragen rijk en mede-overheden

90

245

64

-181

Financieringsbaten

0

0

214

214

Opbrengsten derden

24.350

15.621

18.241

2.620

Overige baten

1.714

0

-361

-361

Apparaatslasten

15.357

16.359

15.075

-1.284

Inhuur

128

507

649

142

Overige apparaatslasten

578

1.434

683

-751

Personeel

14.651

14.418

13.743

-675

Interne Lasten

6.035

7.463

7.944

481

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.689

7.389

7.389

0

Overige doorbelastingen

-2.654

74

555

481

Programmalasten

4.628

11.215

10.320

-895

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

156

298

289

-9

Kapitaallasten

765

1.037

1.039

2

Overige programmalasten

1.363

9.258

3.511

-5.747

Sociale uitkeringen

118

0

-118

-118

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.226

622

5.599

4.977

Onttrekking aan reserves

620

9.982

8.252

-1.730

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Impuls WWI

128

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

2.824

2.582

-242

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

492

7.158

5.670

-1.488

Vrijval reserves

0

3.000

3.000

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

0

3.000

3.000

0

Resultaat

754

-6.189

-3.929

2.260

Toelichting afwijkingen

 Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. WABO Opbrengsten

1.101

0

1.101

2. Onderbesteding Monumenten

0

-365

365

3. Onderbesteding Funderingen

0

-490

490

4. Opbrengsten detacheringen en UWV

128

-176

304

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

5. Programma’s Bestaande en Particuliere voorraad en Steigers op Zuid

-1.730

-1.730

0

Totaal

-502

-2.761

2.260

1. WABO Opbrengsten
De WABO-opbrengsten zijn ten opzichte van de bijgestelde begroting € 1,1 mln hoger uitgevallen, van € 13,8 mln begroot naar € 14,9 mln realisatie. Bij de 10-maandsrapportage zijn de opbrengsten naar boven bijgesteld op basis van een nieuwe inschatting van aantal aanvragen. In welke tranches deze aanvragen uiteindelijk gerealiseerd worden is vooraf lastig in te schatten.

2. Onderbesteding Monumenten
Voor Monumenten was naast het reguliere budget van € 170, een intensivering beschikbaar gesteld van € 450. In 2015 is gewerkt aan de doorstart van het aanwijzingsprogramma voor gemeentelijke monumenten. Inzet op de uitwerking van de verschillende moties zal echter pas vanaf 2016 tot grotere uitgaven leiden.

3. Onderbesteding Funderingen
De uitgaven voor het funderingsherstel zijn in 2015 fors lager dan begroot. Verwachting is dat de kosten in 2016 en jaren erna zullen vallen. Overschotten uit 2015 worden voor 2016 en verder bestemd.

4. Opbrengsten detacheringen en UWV
In 2015 zijn baten gerealiseerd als gevolg van detacheringen (onder andere aan VVE010) en bijdragen UWV welke niet zijn begroot, totaal voor circa € 128. Daarnaast zijn diverse interne doorbelastingen in 2015 lager dan begroot.

5. Programma’s Bestaande en Particuliere voorraad en Steigers op Zuid
Het verschil tussen de gerealiseerde kosten en de raming wordt verklaard door de langere doorlooptijd van de aanpak. Met de eigenaargerichte aanpak worden oorzaken van achterstallig onderhoud bij de bron aangepakt en kan structureel beheer en onderhoud beter geborgd worden. In de praktijk blijkt deze aanpak echter veel tijd te kosten omdat de VvE's geactiveerd moeten worden, meerjarenonderhoudsplannen moeten worden vastgesteld en eigenaren veel moeite moeten doen om de financiering helemaal rond te krijgen. Dit betekent dat zij de ingreep moeten uitstellen om langer te kunnen sparen. De langere doorlooptijd heeft als gevolg dat de subsidie op een later moment wordt aangevraagd. Eigenaren van de woningen die onderdeel zijn van het programma Particuliere Voorraad kunnen tot eind 2016 subsidie aanvragen. Als het onderhoud dan nog niet op orde is, wordt als sluitstuk van de aanpak, het handhavingstraject in gang gezet. Voor eigenaren die niet in staat zijn om te investeren in onderhoud, de ‘niet-kunners’, wordt een maatwerktraject opgestart.

Programma Steigers op Zuid
Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid op 9 juni 2015 vastgesteld. De uitvoering van het programma is vervolgens opgestart. Inmiddels is de aanpak van de woningen uit de eerste tranche voor het grootste deel aanbesteed. Daarmee verschuiven de kosten naar 2016 en latere jaren.