Afvalinzameling

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Afvalinzameling

Baten

150.015

151.918

146.798

-5.120

Lasten

114.530

119.984

112.213

-7.771

Saldo

35.485

31.934

34.585

2.651

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Afvalinzameling

Belastingen

-682

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

20

0

122

122

Opbrengsten derden

166.405

153.518

149.859

-3.659

Overige baten

1.495

-1.600

-3.183

-1.583

Apparaatslasten

29.020

31.961

31.063

-898

Inhuur

3.382

3.321

3.549

228

Overige apparaatslasten

1.097

1.665

1.225

-440

Personeel

24.541

26.975

26.289

-686

Interne Lasten

2.984

-2.403

-2.665

-262

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

13.752

12.511

12.511

0

Overige doorbelastingen

-10.768

-14.914

-15.176

-262

Programmalasten

88.911

90.426

83.815

-6.611

Financieringslasten

48

28

20

-8

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

43.552

45.916

40.714

-5.202

Kapitaallasten

33.742

32.343

32.507

164

Overige programmalasten

11.555

12.174

10.571

-1.603

Salarislasten WSW en WIW

0

-35

0

35

Subsidies en inkomensoverdrachten

14

0

3

3

Onttrekking aan reserves

137

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

137

0

0

0

Resultaat

46.460

31.934

34.585

2.651

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bijdrage Afvalfonds

900

0

900

2. Lagere opbrengsten werkplaatsen Lease

-1.584

 0

-1.584

3. Lagere personele kosten

0

-898

898

4. Onderhoudskosten

0

1.872

-1.872

5. ROB-fonds

-2.041

2.041

6. Opbrengsten Lease

 -4.680

-4.680

0

7. Verwerkingskosten

 0

-405

405

8. Brandstofkosten

 0

-1.603

1.603

9. Overige

244

-16

260

Totaal

-5.120

-7.771

2.651

1. Bijdrage Afvalfonds
Dit betreft een incidentele bijdrage uit het afvalfonds voor het onderdeel Inzameling in verband met gescheiden afvalstromen.

2. Lagere opbrengsten werkplaatsen Lease
Het resultaat komt voornamelijk door de investeringsstop van een van de grootste externe afnemers van leasevoertuigen met als gevolg een lagere productiviteit bij werkplaats Inbouw, wat heeft geresulteerd in lagere opbrengsten.

3. Lagere personele kosten
De lagere personele kosten worden veroorzaakt door lagere loonkosten voor eigen personeel en lagere overige personeelskosten, waaronder opleidingskosten. Daar tegenover staan hogere kosten voor inhuur.

4. Onderhoudskosten
Bij het onderdeel Lease is sprake van hogere onderhouds- en werkplaatskosten (€ 1,2 mln) alsmede nagekomen lasten uit 2014 (€ 672).

5. ROB-Fonds (Reparatie Onderhoud Banden)
Voor het eigen wagenpark worden vanaf 2015 de verwachte reparatie- en onderhoudskosten gedurende de looptijd van de leasecontracten niet meer gedekt vanuit het ROB-Fonds, maar vanuit een nieuw te vormen bestemmingsreserve.

6. Opbrengsten Lease
Bij het onderdeel Lease is een neutrale verschuiving te zien van de baten bij externe klanten naar de interne leveringen binnen het concern. In de jaarrekening resulteert dit in lagere baten en lagere lasten van € 4,7 mln.

7. Verwerkingskosten
Het voordelig resultaat bij het onderdeel Inzameling wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van het restafval als gevolg van de afvalscheiding, hetgeen resulteert in lagere verwerkingskosten. Daarnaast is er sprake van een  vrijval van een verplichting uit 2014.

8. Brandstofkosten
Vanwege de dalende brandstofprijzen zijn bij het onderdeel Lease lagere brandstofkosten gerealiseerd.

9. Overige
Dit betreft diverse kleinere verschillen.