Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Baten

771

9.721

8.261

-1.460

Lasten

75.822

102.620

97.178

-5.442

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Bijdragen rijk en mede-overheden

175

61

1.788

1.727

Opbrengsten derden

141

1.613

81

-1.532

Overige baten

4

0

0

0

Apparaatslasten

21.220

30.337

29.661

-676

Inhuur

666

995

3.960

2.965

Overige apparaatslasten

644

1.120

777

-343

Personeel

19.910

28.222

24.924

-3.298

Interne Lasten

7.348

10.566

10.913

347

Beleidspecifiek vastgoed

0

412

0

-412

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.554

9.693

9.693

0

Overige doorbelastingen

-4.206

461

1.220

759

Programmalasten

53.452

61.717

56.604

-5.113

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

20.255

21.447

24.072

2.625

Overige programmalasten

107

1.880

1.416

-464

Subsidies en inkomensoverdrachten

33.090

38.390

31.116

-7.274

Onttrekking aan reserves

340

7.992

6.337

-1.655

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

6.949

6.262

-687

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

50

50

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

130

852

25

-827

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

141

0

-141

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

210

0

0

0

Vrijval reserves

0

55

55

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

55

55

0

Resultaat

-81.360

-92.899

-88.917

3.982

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Apparaatslasten

183

-676

859

2. Interne lasten

0

347

-347

3. Jongerenloket

-354

-125

-229

4. Welzijn

361

-3.672

4.033

5. Wijkteams

5

-1.316

1.321

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

-687

0

-687

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden

-827

0

-827

8. Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds

-141

0

-141

Totaal

-1.461

-5.442

3.982

1. Apparaatslasten

De baten van het apparaat zijn hoger dan begroot door detacheringen van personeel en inkomsten vanuit het UWV. De onderbesteding in de personele lasten zijn het gevolg van onderbezetting bij de Rayons. Dit wordt deels opgevangen door inhuur van personeel.

2. Interne lasten
Vanwege de lagere realisatie op de vrijwilligers- en taaltrajecten is er voor gekozen de bijdrage vanuit het product armoede aan Tegenprestatie niet te realiseren.

3. Jongerenloket begeleiding naar Arbeidsmarkt
Doordat er minder lasten van het personeel Jongerenloket verantwoord konden worden aan het Rijk, zijn de ESF baten lager dan verwacht. Daarnaast is er een kleine meevaller in de beheerskosten van het Jongerenloket.

4. Nieuw Rotterdams Welzijn
De baten zijn hoger dan begroot, doordat er een teruggave vanuit de VNG is gekomen, vanwege een te hoge bijdrage in 2014 met betrekking tot de landelijke inkoop telefonische hulp op afstand. Verder heeft de afrekening met betrekking tot ZonMW plaatsgevonden welke eveneens niet was begroot.

De lasten zijn lager uitgevallen om verschillende redenen:

  • Anticiperend op het Nieuw Rotterdams Welzijn is begonnen met de afbouw van de subsidies in de gebieden. Dit is voorspoediger gegaan dan verwacht.
  • De aanvragen voor de mantelzorgwaardering waren minder dan verwacht. Dit was moeilijk in te schatten aangezien het een nieuwe regeling is. Daarnaast is deze pas laat in het jaar van start gegaan.
  • Verwacht was dat in 2015 kosten gemaakt zouden worden voor de doorontwikkeling en professionalisering van de VraagWijzers. Dit jaar is er echter vooral hard gewerkt aan het op stoom laten komen van de uitvoering en aan het wegwerken van werkvoorraden (transitie), waardoor kosten voor onder andere opleidingen ten behoeve van de doorontwikkeling en professionalisering in een later stadium verwacht worden.
  • Het realiseren dan wel doorontwikkeling van samenhangend onderwijszorg-arbeidsmarktbeleid dat inwoners in staat stelt naar vermogen te participeren heeft voornamelijk vorm gekregen door eigen inzet van eigen personeel, waardoor hier geen extra kosten gemaakt zijn.

5. Wijkteams
De beheerskosten wijkteams voor wat betreft huisvesting en beveiliging zijn lager dan in eerste instantie werd verwacht.

6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
Er zijn minder lasten gerealiseerd dan begroot voor huisvesting en beveiliging van de Wijkteams. Hierdoor is ook de onttrekking van de bestemmingsreserve AWBZ lager.

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie Gebieden
De bestemmingsreserves zijn niet volledig onttrokken omdat er geen lasten tegenover stonden oftewel de lasten binnen de begroting pasten.

8. Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds
De bestemmingsreserve uit de taakmutatie heeft betrekking op de middelen die in 2012 in het gemeentefonds toegevoegd zijn voor de zogenaamde focusgemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor het realiseren dan wel doorontwikkelen van samenhangend onderwijszorg arbeidsmarktbeleid dat inwoners in staat stelt naar vermogen te participeren. De inzet die op deze doorontwikkeling heeft voornamelijk plaatsgevonden door eigen inzet en derhalve geen extra kosten met zich meegebracht, waardoor er geen aanspraak op de reserve gemaakt dient te worden.