Werk

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Werk

Baten

43.210

45.942

48.540

2.598

Lasten

195.987

165.827

164.394

-1.433

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Werk

Bijdragen rijk en mede-overheden

158.012

5.315

12.507

7.192

Dividenden

0

4.500

4.500

0

Opbrengsten derden

15.006

15.254

12.297

-2.957

Overige baten

622

0

-250

-250

Apparaatslasten

42.526

45.926

43.372

-2.554

Inhuur

5.293

7.454

6.181

-1.273

Overige apparaatslasten

1.554

2.735

1.671

-1.064

Personeel

35.679

35.737

35.520

-217

Interne Lasten

33.762

20.860

20.516

-344

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.609

26.510

26.618

108

Overige doorbelastingen

7.153

-5.650

-6.102

-452

Programmalasten

116.154

99.041

100.506

1.465

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

29.366

20.466

17.844

-2.622

Kapitaallasten

105

107

104

-3

Overige programmalasten

10.000

8.312

10.080

1.768

Salarislasten WSW en WIW

67.646

66.466

65.218

-1.248

Sociale uitkeringen

346

743

468

-275

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.691

2.947

6.792

3.845

Onttrekking aan reserves

1.708

20.773

19.386

-1.387

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fit 4 Work

20

137

129

-8

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

72

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

0

19.316

18.335

-981

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.616

1.320

922

-398

Vrijval reserves

0

100

100

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Fit 4 Work

0

100

100

0

Resultaat

-17.094

-119.885

-115.854

4.031

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Wet Sociale Werkvoorziening

2.200

2.353

-153

2. Werk en Re-integratie

2.183

-887

3.070

3. Werk overig

-398

-2.899

2.501

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking reserve Fit4Work

-8

0

-8

5. Lagere onttrekking reserve Spaarsaldo Participatiebudget

-980

0

-980

6. Lagere onttrekking reserve Taakmutaties gemeentefonds

-399

0

-399

Totaal

2.598

-1.433

4.031

1. Wet Sociale Werkvoorziening
Het financieel resultaat voor de Sociale Werkvoorziening is nagenoeg conform begroting.
Voor Sociale Werkvoorziening is sprake van een (technische) afwijking doordat de subsidieverstrekking van WSW aan andere gemeenten op een andere wijze is geboekt dan begroot (€ 2,3 mln). Deze technische mutatie (baten en lasten) heeft geen financieel effect voor de gemeente.
De belangrijkste afwijkingen van het saldo van baten en lasten ten opzichte van de begroting zijn:

  • € 800 lagere salarislasten van SW-medewerkers voornamelijk vanwege een snellere uitstroom gedurende het jaar dan gepland;
  • € 800 hogere lasten als gevolg van de doorbetaling van de rijksgelden voor herstructurering WSW aan regiogemeenten. De toekenning van deze gelden is bekend gemaakt in de decembercirculaire en was derhalve nog niet in de begroting verwerkt.

2. Werk en Re-integratie
Op het onderdeel Werk en Re-integratie is een onderbesteding op diverse programmaonderdelen. Per saldo komen de programmalasten circa € 900 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

  • een onderschrijding van € 1,8 mln op het onderdeel vraaggerichte re-integratie. Bij vraaggerichte re-integratie worden werklozen actief bemiddeld naar een concrete vacature. De onderbesteding is te verklaren doordat niet voor het volledige begrote bedrag contracten zijn aangegaan en de contracten door meerdere leveranciers niet voor de volledige contractwaarde zijn uitgenut;
  • een andere fasering (vertraging) wat in 2015 tot € 1,6 mln lagere lasten leidde bij diverse programmaonderdelen, te weten Jeugdwerkloosheid (€ 400), CityLab010 (€ 600), SROI (€ 200) en Regionaal Werkbedrijf (€ 400);
  • de vorming van een voorziening van € 2,5 mln. In de tweede bestuursrapportage is het risico op terugbetaling van € 2,5 mln Participatiebudget aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gemeld. De gemeente is het niet eens met de verrekening van het bedrag en is een bewaarprocedure gestart. De vraag of de gemeente in het gelijk wordt gesteld is gezien de vasthoudendheid van het ministerie zeer onzeker. Daarom is een voorziening getroffen van € 2,5 mln.
  • de toekenning van eindbeschikkingen loonkostensubsidie DAAD en de actualisatie van dit dossier in 2015. Dit heeft geleid tot een resultaateffect van € 160.

De extra baten van € 2,2 mln worden onder andere veroorzaakt door een vrijval van middelen in verband met de afrekening van spaarsaldo Participatiebudget van oude jaren. Deze was lager dan verwacht.

3. Werk overig
Naast de onderschrijding op de programmaonderdelen wordt bij het product Werk ook een onderbesteding op apparaatslasten zichtbaar. Deze wordt beperkt veroorzaakt door het niet volledig bezetten van de begrote formatie met eigen personeel. Voor inhuur geldt dat de kosten lager zijn dan begroot. Een deel van deze onderbesteding is te verklaren doordat in 2014 inschattingen zijn gedaan van kosten waarvoor in 2015 uiteindelijk geen facturen zijn ontvangen. Voorts zijn er sinds 1 september 2015 nieuwe tarieven voor de inhuur vanwege een nieuw raamcontract. Ten slotte geldt voor een aantal inhuurkrachten dat ze korter werkzaam zijn geweest of minder uren hebben gewerkt dan waarmee rekening werd gehouden in de begroting. Daarnaast wordt op het product Werk een onderbesteding zichtbaar doordat het budget voor overige apparaatslasten niet volledig is besteed.

4. Lagere onttrekking reserve Fit4Work
Er is een lagere onttrekking van € 8. De personele inzet voor het project was iets hoger begroot dan de uiteindelijk gerealiseerde lasten. Verder zijn er geen noemenswaardige afwijkingen.

5. Lagere onttrekking reserve Spaarsaldo Participatiebudget
Naar aanleiding van de jaarrekening 2014 is de bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget (€ 19,3 mln) gevormd. Het bedrag van de reserve mag besteed worden binnen de kaders van de integratie-uitkering sociaal domein. In de begroting 2015 was rekening gehouden met een in te zetten spaarsaldo van € 19,3 mln. De onttrekking is uiteindelijk uitgekomen op € 18,3 mln. Eind 2015 is er € 980 in de bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget blijven staan ter dekking van de lasten voor de programmaonderdelen SROI en Regionaal Werkbedrijf in 2016.

6. Lagere onttrekking reserve Taakmutaties Gemeentefonds
Voor de uitvoering van het regionale plan Jeugdwerkloosheid zijn middelen van het Rijk ontvangen. De onderschrijding van € 399 in 2015 is voornamelijk te verklaren doordat er streng is gekeken naar de toegevoegde waarde van projecten en doordat er met een aantal partijen geen overeenstemming is bereikt over resultaatafspraken waardoor een aantal geplande projecten niet is doorgegaan. Een aantal projecten is in 2015 gestart en loopt door in 2016. Het bedrag dat niet besteed is in 2015 blijft beschikbaar in 2016.