Openbare gezondheidszorg

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Openbare gezondheidszorg

Baten

12.637

12.528

12.150

-378

Lasten

26.459

26.780

25.506

-1.274

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Openbare gezondheidszorg

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.787

8.475

8.362

-113

Opbrengsten derden

3.771

3.968

3.676

-292

Overige baten

66

0

27

27

Apparaatslasten

13.887

13.417

13.232

-185

Inhuur

665

190

896

706

Overige apparaatslasten

706

893

639

-254

Personeel

12.516

12.334

11.697

-637

Interne Lasten

7.885

6.611

6.637

26

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.686

6.927

6.928

1

Overige doorbelastingen

199

-316

-291

25

Programmalasten

6.703

6.752

5.637

-1.115

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.618

4.224

3.497

-727

Kapitaallasten

1

24

24

0

Overige programmalasten

59

371

117

-254

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.025

2.133

1.999

-134

Onttrekking aan reserves

0

85

85

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

85

85

0

Resultaat

-15.851

-14.252

-13.356

896

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Apparaatslasten

0

-185

185

2. Reizigerszorg

-290

0

-290

3. Labonderzoeken

0

-214

214

4. Artsen in opleiding

0

-278

278

5. Integrale gezondheidsmonitor R'dam

0

-257

257

6. Subsidies en inkomensoverdrachten

0

-134

134

7. Diversen

-89

-207

118

Totaal

-379

-1.275

896

1. Apparaatslasten
Per saldo staat er op de post personeel en inhuur samen een overschrijding van € 100. Op de overige apparaatslasten is een onderbesteding van € 300 op het werkbudget van de directie.

2. Reizigerszorg
De baten blijven achter op de begroting, dit als gevolg van het implementeren van een nieuw automatiseringssysteem bij de Reizigerszorg dat aanloopproblemen heeft opgeleverd waardoor er minder cliënten op het spreekuur gezien konden worden.

3. Labonderzoeken
Door scherpe onderhandeling over de tarieven voor het verrichten van laboratorium onderzoeken, waardoor de tarieven goedkoper zijn geworden, is er een onderbesteding ontstaan.

4. Artsen in opleiding
Er waren dit jaar minder artsen in opleiding, daarnaast is er een aantal gestarte opleidingen onderbroken vanwege ziekte en zwangerschap.

5. Integrale gezondheidsmonitor Rotterdam
Onderschrijding is ontstaan doordat werkzaamheden (onderzoek) niet zijn uitgevoerd in 2015, maar zijn verschoven naar 2016.

6. Subsidies en inkomensoverdrachten
Een positief resultaat is ontstaan door een terugvordering van een subsidieafrekening 2013/2014.

7. Diversen
Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.