Cultuur

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Cultuur

Baten

1.032

3.497

3.697

200

Lasten

122.480

123.914

121.781

-2.133

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Cultuur

Bijdragen rijk en mede-overheden

3

0

5

5

Opbrengsten derden

1.961

734

811

77

Overige baten

50

0

516

516

Apparaatslasten

1.966

2.443

2.196

-247

Inhuur

34

149

35

-114

Overige apparaatslasten

77

82

47

-35

Personeel

1.855

2.212

2.114

-98

Interne Lasten

1.595

1.423

1.781

358

Beleidspecifiek vastgoed

588

553

0

-553

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

904

869

868

-1

Overige doorbelastingen

103

1

913

912

Programmalasten

130.462

119.498

117.254

-2.244

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.508

910

384

-526

Kapitaallasten

2.864

0

0

0

Overige programmalasten

676

-1.144

91

1.235

Subsidies en inkomensoverdrachten

123.414

119.732

116.779

-2.953

Onttrekking aan reserves

1.441

2.544

1.849

-695

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

800

800

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

933

1.400

1.049

-351

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve ISV-3

305

46

0

-46

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

202

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

1

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Cultuurparticipatie

0

298

0

-298

Toevoeging aan reserves

626

550

550

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

626

550

550

0

Vrijval reserves

0

219

516

297

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

0

188

187

-1

Vrijval bestemmingsreserve -Combinatiefuncties

0

31

31

0

Vrijval bestemmingsreserve -Cultuurparticipatie

0

0

298

298

Resultaat

-131.194

-120.417

-118.084

2.333

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Subsidies

0

-2.953

2.953

2. Mutaties voorzieningen

196

    700

  -504

3. Overig

402

    120

   282

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve IFR

-351

0

-351

5. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve ISV3

  -46

0

  -46

6. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie

-298

0

-298

7. Lagere vrijval Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden.

    -1

0

    -1

8. Vrijval Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie

298

0

298

Totaal

200

-2.133

2.333

1. Subsidies
In 2015 is voor een lager bedrag aan subsidies verstrekt dan begroot door:
a. Tijdelijke maatregelen Boijmans van Beuningen   -760
b. Evenementenfonds               -575
c. Raadsmoties Cultuurplan 2013-2016         -400
d. Subsidies overige instellingen cultureel      -300
e. Overige subsidiebudgetten             -273
f. Citylab                  -257
g. Combinatiefunctie en cultuureducatie         -185
h. Incidentele subsidies                - 93
I. Overig klein                  -110
Totaal                     -2.953
a. In de raad is op 21 april 2015 (15bb2998) besloten om € 9,2 mln te bestemmen voor de aanloopkosten van het collectiegebouw in de periode 2015-2018. In de begroting 2015 was vanuit dit raadsbesluit € 1,7 mln bestemd. Door vertraging in de tijdelijke maatregelen heeft Boijmans Van Beuningen deze kosten niet voor 2015 maar voor 2016 aangevraagd.

b. In 2015 heeft de eindafrekening voor het afscheidsfeest Beatrix bedankt plaatsgevonden. Door de versoberde uitvoering was deze lager dan initieel verplicht.

c. Bij vaststelling van het cultuurplan 2013-2016 zijn moties aangenomen om cultuurplanbudget 2015 naar 2016 te verschuiven. Begrotingstechnisch zijn deze moties niet verwerkt. Om die reden is het budget in 2015 niet besteed.

d. De subsidies aan de overige instellingen cultureel zijn lager vastgesteld. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle afrekenbare prestaties behaald zijn.

e. De subsidiebudgetten voor onder andere overig mediabeleid en combinatiefuncties zijn in 2015 niet geheel besteed omdat er minder is aangevraagd en verder geen aanleiding was om deze budgetten verder aan te spreken voor het beoogde beleidsdoel.

f. Meerdere Citylab-activiteiten vinden plaats in 2016. In verband met de rechtmatigheid van de jaarrekening worden deze lasten in de rekening 2016 geboekt.

g. Voor de combinatiefunctionarissen en cultuureducatie zijn alle ingediende aanvragen gehonoreerd. Echter niet alle juridisch mogelijke aanvragen zijn ingediend. Hierdoor is minder uitgegeven dan begroot.

h. Er zijn minder incidentele subsidies beschikt dan begroot. Het verleende bedrag is afhankelijk van exogene factoren, zoals het aantal aanvragen per subsidieronde, de hoogte van de aangevraagde bedragen en de kwaliteit van de ingediende aanvragen.

i. Meerdere kleine afwijkingen binnen de subsidies

2. Mutaties voorzieningen
In 2013 heeft de raad besloten een voorziening frictiekosten Cultuurplan 2013-2016 te treffen. Deze voorziening heeft als doel de te verwachten frictiekosten in het cultuurplan 2013-2016 te kunnen opvangen. Dit heeft bij deze voorziening in 2015 geleid tot een ophoging van € 700, door additionele benodigde maatregelen bij cultuurinstellingen om de taakstellingen alsnog te kunnen behalen. De voorziening voor de garantie “exploitatie Lantaren Venster” is naar beneden bijgesteld met € 196.

3. Overig
Het betreft hier geringe overige afwijkingen.

4. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve IFR
Door vertraging in de uitvoering van het project renovatie Skatepark, is in 2015 niet het gehele bedrag als dekking van de begrote kosten nodig.

5. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve ISV3
Het betreft hier een bijdrage uit ISV middelen voor de Art Studio. De werkelijke uitgaven voor dit project bepalen de uiteindelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve. Aangezien de uitgaven in 2015 lager waren dan begroot, geldt dit ook voor de daadwerkelijke onttrekking aan de bestemmingsreserve.

6. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie
Het Rijk heeft tot op heden nog niet om een afrekening verzocht. Om deze reden is het bedrag niet onttrokken.

7. Lagere vrijval Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden
De werkelijke vrijval heeft plaats gevonden conform het nog in de bestemmingsreserve aanwezige bedrag.

8. Vrijval Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie
Gedurende een periode van 3 jaar hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Overeenkomstig de daarvoor geldende concernafspraken is deze bestemmingsreserve vrijgevallen.