Onderwijshuisvesting

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Onderwijshuisvesting

Baten

1.027

4.714

3.509

-1.205

Lasten

67.497

71.742

69.480

-2.262

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Onderwijshuisvesting

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

1

1

Opbrengsten derden

1.293

2.550

1.343

-1.207

Overige baten

0

2.164

2.165

1

Apparaatslasten

1.345

1.309

1.374

65

Inhuur

4

1

15

14

Overige apparaatslasten

45

54

36

-18

Personeel

1.296

1.254

1.323

69

Interne Lasten

56.502

60.358

56.282

-4.076

Beleidspecifiek vastgoed

55.737

56.111

52.086

-4.025

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

812

651

651

0

Overige doorbelastingen

-47

3.596

3.545

-51

Programmalasten

13.970

10.075

11.824

1.749

Financieringslasten

0

0

10

10

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.541

5.335

10.053

4.718

Kapitaallasten

37

0

11

11

Overige programmalasten

-942

2.260

-547

-2.807

Sociale uitkeringen

0

500

274

-226

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.334

1.980

2.023

43

Resultaat

-70.524

-67.028

-65.971

1.057

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Londo

- 1.017

 - 1.159

    142

2. Collectieve Huurovereenkomst

 0

 - 1.775

 1.775

3. Overig

- 187

      673

- 860

Totaal

-1.204

-2.261

1.057

1. Londo
In 2015 heeft er een correctie plaats gevonden op de vorderingen in het kader van Londo. Londo betreft het voorschieten van exploitatiekosten van onderwijspanden welke vervolgens worden doorbelast aan het scholenveld. In 2015 heeft een herziening er toe geleid dat de vorderingen naar beneden zijn bijgesteld.
Deze herziening van de baten leid in de kosten tot een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren.

2. Collectieve Huur Overeenkomst (CHO)
De huur voor de onderwijspanden valt in 2015 lager uit doordat begrote investeringen (nog) niet zijn opgeleverd en daardoor geen onderdeel vormen van de huursom 2015.

3. Overig
De overige ruimte wordt vooral veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor Schade aan onderwijspanden. De uitputting van dit budget kent ook een incidenteel karakter. Afhankelijk van de hoeveelheid vernieling en vuurwerkschade wordt het budget uitgeput.