Economie

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Economie

Baten

5.804

8.036

6.716

-1.320

Lasten

26.723

30.575

29.315

-1.260

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Economie

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.061

0

1.464

1.464

Financieringsbaten

0

0

72

72

Opbrengsten derden

265

1.413

-455

-1.868

Overige baten

0

0

0

0

Apparaatslasten

5.351

4.988

3.910

-1.078

Inhuur

345

935

39

-896

Overige apparaatslasten

170

151

144

-7

Personeel

4.836

3.902

3.727

-175

Interne Lasten

5.635

2.732

2.976

244

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.615

1.744

1.745

1

Overige doorbelastingen

3.020

988

1.231

243

Programmalasten

17.172

19.771

19.345

-426

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

269

92

414

322

Kapitaallasten

650

265

249

-16

Overige programmalasten

10.310

9.418

9.170

-248

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.943

9.996

9.512

-484

Onttrekking aan reserves

0

6.581

5.593

-988

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

221

158

-63

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

350

137

-213

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

1.500

1.500

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

2.610

1.998

-612

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Kansenzones

0

1.800

1.800

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

100

0

-100

SR Onttrekking bestemmingsreserve -nvt

0

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

3.084

3.084

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

1.500

1.500

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Kredietrisicoreserve

0

1.584

1.584

0

Vrijval reserves

0

42

42

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Economie gebieden

0

42

42

0

Resultaat

-26.832

-22.539

-22.599

-60

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Extra inzet projecten Economie

0

363

-363

2. Uitkering subsidies CityLab010

0

-153

153

3. ICOS Capital Fund 3

0

-160

160

4. Terugbetaling cofinanciering Project Nieuwe Binnenweg

-562

-562

0

5. Diversen

230

240

-10

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Lagere onttrekking IFR

 -612

-612

0

7. Lagere onttrekking Evenementenfonds

-213

-213

0

8. Lagere onttrekking Taakmutaties Gemeentefonds

-100

-100

0

9. Lagere onttrekking Reserve Economie Gebieden

-63

-63

0

Totaal

-1.320

-1.259

-60

1. Extra inzet projecten Economie
In 2015 vond extra inzet plaats binnen de economische clusters en innovatieve agenda.

2. Uitkering subsidies CityLab010
In 2015 zijn binnen CityLab010 verschillende subsidieverplichtingen aangegaan richting diverse initiatieven. Omdat de prestaties in komende jaren worden geleverd is het niet mogelijk deze in het jaarresultaat 2015 te verantwoorden.

3. ICOS Capital Fund
In de begroting is rekening gehouden met de rekenrente over de storting van 4 mln in deelneming ICOS Capital Fund 3. Deze eerste storting heeft nog niet plaatsgevonden. Dit wordt in 2016 verricht.

4. Terugbetaling cofinanciering Project Nieuwe Binnenweg
In 2015 is bij de financiële afronding een eerder ontvangen opbrengst van de RET gecrediteerd. In de begroting was deze opgenomen als lastenbedrag. Per saldo leidt dit tot € 562 aan lagere baten en lasten.

5. Diversen
Voor diverse initiatieven zijn in 2015 niet begrote bijdragen ontvangen van externe partijen. Dit zijn onder andere bijdragen van Rotterdam Partners en Innovation Quarter voor activiteiten binnen het cluster Clean Tech. Deze bijdragen zijn in 2015 volledig ingezet.

6. Lagere Onttrekking IFR
De lagere onttrekking wordt verklaard door een lagere onttrekking voor het project Pieken in de Delta (PID), Innovatiecluster (€ 457) en het project Glazen Maas (€ 155).

Het project PID Innovatiecluster is in 2015 afgerond. De financiële afwikkeling van de cofinanciering voor een betrokken partner wordt in 2016 uitgevoerd. Daarom wordt in 2015 minder onttrokken uit IFR dan vooraf was begroot. De lagere onttrekking voor Glazen Maas is te verklaren door uitstel van de afronding van het project naar 2016. Dan wordt ook de uiteindelijke afrekening opgesteld.

7. Lagere onttrekking Evenementenfonds
In 2015 is begonnen met het opzetten van een bidbook voor de World Expo 2025. In het eerste kwartaal 2016 wordt hierop nadere inzet geleverd.

8. Lagere onttrekking Taakmutaties Gemeentefonds
Deze onttrekking was begroot als cofinanciering voor het project Hergebruik bleekvoorraad. Het bleek in 2015 niet haalbaar een definitief besluit te nemen over de uitvoering van het project. Daarom wordt dit budget in 2016 aangewend.

9. Lagere onttrekking Reserve Economie Gebieden
In 2015 is inzet gepleegd voor diverse activiteiten in het gebied Feijenoord. Een aantal van deze activiteiten wordt verschoven naar 2016.