Stedelijke bereikbaarheid

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Stedelijke bereikbaarheid

Baten

4.725

4.421

6.843

2.422

Lasten

21.859

19.808

21.667

1.859

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Stedelijke bereikbaarheid

Bijdragen rijk en mede-overheden

5.323

1.273

3.026

1.753

Financieringsbaten

99

0

0

0

Opbrengsten derden

1.084

1.062

1.990

928

Overige baten

48

0

-22

-22

Apparaatslasten

6.658

10.128

6.861

-3.267

Inhuur

22

53

127

74

Overige apparaatslasten

264

3.451

225

-3.226

Personeel

6.372

6.624

6.509

-115

Interne Lasten

2.394

-1.567

44

1.611

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.811

2.911

2.911

0

Overige doorbelastingen

-1.417

-4.478

-2.867

1.611

Programmalasten

13.883

10.323

13.838

3.515

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.055

294

274

-20

Kapitaallasten

7.867

7.740

7.750

10

Overige programmalasten

1.992

3.645

5.704

2.059

Subsidies en inkomensoverdrachten

-31

-1.356

110

1.466

Onttrekking aan reserves

627

1.909

1.672

-237

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

450

1.157

865

-292

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

165

368

720

352

Onttrekking Bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte (449)

12

384

87

-297

Toevoeging aan reserves

747

924

924

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

747

924

924

0

Vrijval reserves

0

177

177

0

Vrijval bestemmingsreserve -C2000-systeem

0

177

177

0

Resultaat

-16.501

-15.387

-14.824

563

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Afrekening externe projecten

2.887

2.274

613

2. Routegeleiding en parkeerverwijzing

-230

230

-460

3. Truckparking

0

-410

410

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

4. Onttrekking Bestemmingsreserve IFR

-292

-292

0

5. Onttrekking Bestemmingsreserve parkeerfonds

352

352

0

6. Onttrekking Bestemmingsreserve Intensivering Buitenruimte

-297

-297

0

Totaal

2.420

1.857

563

1. Afrekening externe projecten
De inzet op extern gedekte projecten heeft per saldo geresulteerd in zowel hogere baten als lasten. Er is meer inzet gepleegd dan begroot voor de projecten dynamisch verkeersmanagement Zuidvleugel en binnenstad (€ 1,2 mln). Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd die niet volledig waren begroot zoals Green Deel 010, Pettendijk Hoek van Holland, Tjalklaan, tweede ontsluitingsweg en Groene Kruisweg Laning (€ 1 mln) Tevens is een meevaller geweest op het gebied van verkeersregie en externe detacheringen (€ 687).

2. Routegeleiding en parkeerverwijzing
De routegeleiding en parkeerverwijzing van de binnenstad was niet meer sluitend. Om dit sluitend te maken zijn extra activiteiten verricht (€ 230). Daarnaast werkt het Parkeergeledingsysteem (Page) nog niet optimaal waardoor de kosten van de exploitanten nog niet konden worden doorbelast (€ 230).

3. Truckparking
Door vertraging in de uitvoering van het project Truckparking zijn de uitgaven € 411 lager dan begroot.

4. Onttrekking Bestemmingsreserve IFR
Het begrote bedrag van € 300 voor het project derde stadsbrug is niet onttrokken. Dit project is eind 2015 opgestart. De planstudie zal in het eerste en tweede kwartaal van 2016 worden uitgevoerd. Hierdoor zal de volledige onttrekking in 2016 plaatsvinden.

5. Onttrekking Bestemmingsreserve Parkeerfonds
Het uitwerken van het Parkeerplan en de beleidsmatige keuze rondom het Parkeerfonds heeft geleid tot extra werkzaamheden die niet begroot waren binnen het product Stedelijk bereikbaarheid. Dit resulteert in meer lasten die onttrokken zijn uit deze bestemmingsreserve Parkeerfonds. De extra onttrekking past binnen het totaal begrote bedrag aan onttrekking op de bestemmingsreserve Parkeerfonds.    

6. Onttrekking Bestemmingsreserve Intensivering Buitenruimte
Voor het project Tjalklaan is niet het volledige begrote bedrag nodig geweest. Bepaalde werkzaamheden zijn geschrapt waardoor het project goedkoper uitgevoerd kon worden. Het project is eind 2015 uitgevoerd en afgerond. Met de afronding van de Tjalklaan kan deze reserve in 2015 worden opgeheven en daarmee valt het resterende bedrag vrij.