Veilig

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Veilig

Baten

1.032

3.987

5.177

1.190

Lasten

37.776

40.352

40.582

230

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Veilig

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.379

400

1.160

760

Opbrengsten derden

1.525

1.200

1.593

393

Overige baten

0

0

62

62

Apparaatslasten

14.145

15.413

15.250

-163

Inhuur

-11

0

11

11

Overige apparaatslasten

442

389

381

-8

Personeel

13.714

15.024

14.858

-166

Interne Lasten

10.349

9.661

10.579

918

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.220

7.322

7.323

1

Overige doorbelastingen

3.129

2.339

3.256

917

Programmalasten

11.436

15.278

14.753

-525

Financieringslasten

-6

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.523

10.236

8.310

-1.926

Kapitaallasten

186

232

228

-4

Overige programmalasten

45

-8

374

382

Sociale uitkeringen

0

0

6

6

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.688

4.818

5.835

1.017

Onttrekking aan reserves

0

2.332

2.307

-25

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

0

2.000

2.000

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

332

307

-25

Vrijval reserves

0

55

55

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

55

55

0

Resultaat

-33.026

-36.365

-35.405

960

Toelichting afwijkingen

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere bijdragen Rijk

760

0

760

2. Vergoedingen detacheringen

455

0

455

3. Vergroening Bospolder Tussendijken

0

- 300

300

4. Citylab 010

0

-191

191

5. Overige afwijkingen

0

721

-721

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

6. Wijkveiligheid gebieden

-25

0

-25

Totaal

1.190

230

960

1. Hogere bijdragen Rijk
Er is een bijdrage ontvangen vanuit het COA voor de opvang van vluchtelingen, een subsidie van het Ministerie van V&J is hoger uitgevallen en er zijn uitkeringen van het UWV ontvangen.

2. Vergoedingen detacheringen
Er is incidenteel meer vergoeding voor detacheringen ontvangen en meer bijdragen van woningcorporaties voor gezamenlijke projecten.

3. Vergroening Bospolder Tussendijken
Het resultaat op Veiligheid wordt deels verklaard door een uitgesteld project samen met de RET en Stadsbeheer voor vergroening in Delfshaven. Deze werkzaamheden vinden in 2016 plaats en maken deel uit van het project Bospolder/Tussendijken uit het collegeprogramma.

4. Citylab 010
Op de budgetten van Citylab 010 is circa € 191 niet uitgegeven in 2015.

5. Overige afwijkingen
De overige afwijkingen ten opzichte van de begroting wordt voor € 162 verklaard door een lagere bezetting op personeel en door uitgaven voor de opvang vluchtelingen en de uitgaven die staan tegenover de extra ontvangen baten.

6. Wijkveiligheid gebieden
Het bedrag van € 25 betreft de vrijval van een bestemmingsreserve m.b.t. gebied Charlois, dit bedrag is niet besteed.