Raad

Baten en lasten incl. reserveringen

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

 Raad

Baten

0

1.331

1.331

0

Lasten

4.342

5.192

5.185

-7

De saldi in bovenstaande tabel zijn inclusief mutaties van bestemmingsreserves en wijken derhalve af van de saldi totaal baten en totaal lasten van onderstaande tabel

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

 Raad

Opbrengsten derden

12

0

0

0

Overige baten

-226

0

0

0

Apparaatslasten

1.855

1.634

1.455

-179

Inhuur

117

100

0

-100

Overige apparaatslasten

126

206

134

-72

Personeel

1.612

1.328

1.321

-7

Interne Lasten

125

156

156

0

Overige doorbelastingen

125

156

156

0

Programmalasten

3.078

3.402

3.574

172

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.333

1.583

1.552

-31

Overige programmalasten

237

130

336

206

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.508

1.689

1.686

-3

Onttrekking aan reserves

79

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Verkiezingen gebieden

79

0

0

0

Vrijval reserves

0

1.331

1.331

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

0

1.331

1.331

0

Resultaat

-5.193

-3.861

-3.854

7

Toelichting afwijkingen

De realisatie van dit product sluit nagenoeg aan op de begroting.