Overzicht baten en lasten totaal

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Oorspronkelijke
begroting
2015

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs.
Bijgestelde
begroting
2015

Totaal baten

3.053.989

3.287.566

3.260.373

3.293.689

33.316

Totaal lasten

3.015.789

3.474.102

3.436.254

3.226.167

-210.087

Onttrekking aan reserves

334.315

335.987

345.440

239.664

-105.776

Toevoeging aan reserves

261.726

149.451

235.598

235.598

0

Vrijval reserves

0

0

66.039

67.123

1.084

Resultaat

110.789

0

0

138.711

138.711