Algemeen

De niet uit balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien. Hiertoe rekenen we ook de verplichtingen die slechts voor één jaar of minder zijn aangegaan, die in de loop van het jaar zijn ontstaan en per ultimo van dat betreffende jaar nog voortduren.

Er dient gerapporteerd te worden over alle contracten die boven het drempelbedrag liggen van de Europese aanbestedingsregels. De meerjarige contracten nemen we op voor het volle bedrag waarover het contract is gesloten.
De volgende verplichtingen worden onderscheiden:

  • garantieverplichtingen;
  • inkoop- en afnameverplichtingen;
  • huurverplichtingen;
  • verplichtingen uit hoofde van personeelslasten;
  • subsidieverplichtingen;
  • leveringsverplichtingen.

Onderstaand volgt de beschrijving van garanties en borgstellingen zoals wordt voorgeschreven in artikel 57 van het BBV. Gevolgd door een beschrijving van de belangrijkste overige financiële verplichtingen, conform artikel 53 van het BBV.