Materiele vaste activa

1-1-2015

Correctie / overboeking

Investering

Des-investering

Afschrijving

Bijdrage van derden

Duurzame waardever-mindering

31-12-2015

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen

551

52.000

0

0

82

0

0

52.469

Gronden en terreinen in erfpacht

296.072

-52.000

3.629

7.478

0

0

0

240.223

Bedrijfsgebouwen

1.474.145

202.279

7.547

0

52.684

0

9.743

1.621.544

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.289

0

0

0

267

0

0

2.022

Vervoermiddelen

79.172

7.591

14.803

3.238

21.687

0

0

76.641

Machines, apparaten en installaties

11.868

10.872

0

0

5.573

0

0

17.167

Overige materiële vaste activa

64.828

5.493

0

0

17.146

0

0

53.175

Materiele vaste activa in uitvoering (projecten)

207.109

-227.075

76.496

0

0

2.773

0

53.757

Totaal

2.136.034

-840

102.475

10.716

97.439

2.773

9.743

2.116.998

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

66.401

16.038

0

0

3.021

0

0

79.418

Machines, apparaten en installaties

24.547

8.947

0

0

5.779

0

0

27.715

Overige materiële vaste activa

2.964

0

0

0

329

0

0

2.635

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

25.781

-19.728

0

0

0

0

0

6.053

Totaal

119.693

5.257

0

0

9.129

0

0

115.821

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Gronden en terreinen

14.581

1.037

1.419

1.740

766

0

0

14.531

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

209.285

13.807

7.400

0

10.354

0

0

220.138

Overige materiële vaste activa

27.715

7.491

0

0

5.047

0

0

30.159

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

27.056

-22.017

24.031

0

0

4.243

0

24.827

Totaal

278.637

318

32.850

1.740

16.167

4.243

0

289.655

Totaal materiële vaste activa

2.534.364

4.735

135.325

12.456

122.735

7.016

9.743

2.522.474

Correctie/overboeking
In de kolom correctie overboeking worden de projecten in uitvoering opgenomen die gedurende 2015 in gebruik genomen zijn en zijn overgeheveld naar de desbetreffende categorieën.
Voorts wordt in de kolom correctie/overboeking de overboekingen vermeld die in 2015 hebben plaatsgevonden. Dit betreft een overboeking van € 52 mln van gronden en terreinen in erfpacht naar de categorie gronden en terreinen in verband met afstand erfpacht van het Schiekadeblok.
Ook zijn in deze kolom de overboekingen opgenomen die gedaan zijn in het kader van de categorie “Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven” van € 19,7 mln. Dit betreft correcties van voorgaande jaren die nog verwerkt moesten worden in de sub administratie in verband met een wetswijziging. Daarnaast is er een overboeking van en naar de GREX (voorraden) (€ 4,2 mln) en een correctie op investeringen Grondwaarde (€ 249).

Investeringen in de openbare ruimten met een economisch nut

Gronden en terreinen
In 2015 zijn geen investeringen gedaan met betrekking tot dit onderdeel.

Gronden en terreinen in erfpacht
In 2015 is voor € 3,6 mln grond uitgegeven in erfpacht. Van € 2,3 mln is de canon afgekocht en voor een bedrag van € 1,3 mln is de canon niet afgekocht. De afkoopsommen eeuwigdurende erfpacht en verkoop (€ 7,5 mln) zijn verantwoord als desinvestering.

Bedrijfsgebouwen
De post ‘bedrijfsgebouwen’ betreft de vastgoedportefeuille, die in permanent beheer is van de gemeente. De portefeuille bestaat uit maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed en bijzonder vastgoed. Bij ingebruikname van het activum wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa. In 2015 betrof dit onder andere casco Timmerhuis, Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) Motorstraat en het Van Maanenbad. Voor 2015 t/m 2017 wordt jaarlijks steeds een derde deel van de portefeuille commercieel vastgoed herwaardeerd. Dit heeft voor 2015 tot een afwaardering voor een bedrag van € 9,7 mln geleid.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Het betreft de investeringen in riolering en gemalen, waarvoor geen heffing wordt geheven.

Vervoermiddelen
De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afvalinzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, wat maakt dat de balanswaarde nagenoeg constant is.

Machines, apparaten en installaties
Dit betreft activa met betrekking tot hard- en software. Bij ingebruikname van nieuwe hard- en software wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Overige materiële vaste activa
Het betreft onder andere langlopende bedrijfsvoeringsystemen. Bij ingebruikname wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)
Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.
Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie waarop de investering betrekking heeft. In 2015 in gebruik genomen en geactiveerd zijn onder andere: Timmerhuis (inclusief inrichting), MFSA Motorstraatgebied, Van Maanenbad, moderniseren straatparkeren, Rudolf Steinercollege en Kind, Onderwijs en Zorg (KOZ) complex Aleyda van Raephorstlaan.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Het betreft riolering en gemalen, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en bij nieuwe investeringen op riolering en gemalen wordt bij de ingebruikname de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Machines, apparaten en installaties
Dit betreft activa met betrekking tot het plaatsen en vervangen van ondergrondse en onderlossende containers (afvalinzameling). Bij ingebruikname van nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Overige materiele vaste activa
Dit betreft onder andere inzamelmiddelen. Bij ingebruikname van nieuwe activa wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)
Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen. Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie waarop de investering betrekking heeft.

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Gronden en terreinen
In 2015 is de investering bij de ingebruikname overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa. Tevens heeft er een overboeking plaatsgevonden van de bouwgronden in exploitatie inzake het project Project Mainport Rotterdam 150 ha voor een boekwaarde van nul.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Het betreft investeringen in verkeersinstallaties en infrastructuur. Bij ingebruikname van deze nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Overige materiële vaste activa
Deze post betreft onder andere verkeersregelsystemen. Bij ingebruikname van nieuwe investeringen wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de materiële vaste activa.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)
Deze post bevat de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.
Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie waarop de investering betrekking heeft.