Definiëring

Het Besluit Begroting & Verantwoording (hierna: BBV) verplicht het college om de gemeenteraad inzicht te geven in de relaties met derde rechtspersonen, waar bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen zijn gemoeid.

Als de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij een bepaalde privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een verbonden partij. Bij participatie in privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het bijvoorbeeld om vennootschappen en bij participatie in publiekrechtelijke personen gaat het onder meer om gemeenschappelijke regelingen.