Concernvorming

Om beter aan te sluiten op en mee te bewegen met de stad en de Rotterdammers, is de afgelopen jaren een stevige organisatieverandering in gang gezet, gericht op efficiëntere en effectievere dienstverlening aan de stad. Dit heeft geleid tot een organisatie die zich volledig richt op de primaire processen in het belang van de stad en zijn inwoners. Daarin is een betere balans gevonden tussen bedrijfsvoering enerzijds en de werkvloer/de uitvoering anderzijds. De bedrijfsvoering van het concern wordt de komende periode verder verbeterd.
In 2015 is toegewerkt naar de vorming van een nieuw cluster, bestaande uit de organisatieonderdelen RSO en Bestuursdienst en de medewerkers Bedrijfsvoering vanuit de clusters. Dit nieuwe cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is per 1 januari 2016 formeel gerealiseerd. Het onderdeel Middelen en Control en het onderdeel Concern Auditing zijn apart gepositioneerd onder directe aansturing van de gemeentesecretaris. Dit om een maximaal zuivere controlfunctie te waarborgen.
Deze veranderingen vallen samen met de besparingsopgave die in het collegeprogramma zijn vastgelegd. De besparingen worden voornamelijk behaald door een reductie van de formatie, die grotendeels op organische wijze kan plaats vinden. Voor het nieuwe cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de opgave volledig uitgewerkt tot en met het boekjaar 2018. Alhoewel de eerste besparingen in 2016 gerealiseerd dienen te worden, zijn nu al bewegingen zichtbaar die daar op voorsorteren. Dit zien we terug in de onderbesteding op de bedrijfsvoering. Bij ICT zien we dat middelen ten behoeve van grote investeringen meerjarig worden gereserveerd, waarmee op langere termijn incidentele uitschieters worden voorkomen. De realisatie van de besparingsopgave wordt voor de gemeenteraad inzichtelijk gemaakt in een monitor, die onderdeel uit maakt van de reguliere producten in de P&C-cyclus.
Om de dienstverlening aan de stad en ook intern verder te verbeteren, is het noodzakelijk dat medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen. Daarbij is het zaak om, zodra de arbeidsmarkt verder aantrekt, als aantrekkelijk werkgever te boek te staan. Waar de afgelopen jaren de focus en aandacht sterk gericht was op de aantallen en bedragen, verschuift deze daarom nu weer meer richting de medewerkers. Door in te spelen op de behoeften en competenties van medewerkers en dit maximaal te faciliteren, verhogen we de kwaliteit van ons werk.