Verplichte financiële kengetallen BBV

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Een compleet overzicht van de door de gemeente Rotterdam gehanteerde financiële kengetallen is opgenomen in Hoofdlijnen/ Financiële hoofdlijnen/ Financiële kengetallen

Totaalbeoordeling: Eind 2015 is de gemeente Rotterdam voldoende weerbaar. Er zijn voldoende buffers om de risico’s en/of onvoorziene tegenvallers op te vangen. Zowel het weerstandsvermogen als de weerstandsratio zijn ruim boven de norm die dit college zichzelf gesteld heeft. De rekening is in structurele zin meer dan sluitend. Dit betekent dat de structurele lasten volledig gedekt zijn door structurele baten. Het risico op de korte schuld is binnen de kasgeldlimiet gebleven en het risico op de vaste schuld is onder de risiconorm gebleven. Deze normen zijn vastgelegd in de wet Financiën decentrale overheden (Wet Fido). Het risico dat het begrotingsevenwicht in gevaar kan komen als gevolg van grote fluctuaties in de korte en lange rente is daarmee zeer beperkt. Daarnaast is de gemeente Rotterdam eind 2015 voldoende flexibel. Meerjarig gezien is de nettoschuldquote iets afgenomen. Dit komt onder meer door de toename van de reserves en de daardoor lagere financieringsbehoefte. De toename van reserves heeft bij de realisatie van het EMU-saldo eveneens een positief effect. Een belangrijk aandachtspunt blijft echter het planningsoptimisme in de raming van de investeringen en de ontwikkeling van de reserves.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Solvabiliteit, in mln euro's, balansstanden per ultimo *

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 **

Rekening
2015

Eigen vermogen

1.113

1.140

914

1.208

Balanstotaal

4.258

4.286

4.165

4.253

* Voor 2013 en 2014 betreft het de standen van 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

** Betreft de stand Tweede Bestuursrapportage 2015, laatst aan de Raad gepresenteerde stand van dit kengetal.

Saldo van structurele baten en lasten
De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van repressief toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt nominaal weergegeven én als percentage van de totale baten.

Het gerealiseerde structurele saldo is beter dan begroot. In overleg met de financieel toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, is in deze jaarrekening 2015 een scherpere definitie van de structurele componenten van de reserves toegepast. Dat heeft het structurele saldo naar beneden beïnvloed. Daarnaast zijn de structurele baten lager dan begroot. Beide effecten worden echter meer dan gecompenseerd door lagere structurele lasten dan begroot.

Structurele begrotingssaldo, in mln euro's

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 *

Rekening
2015

Totale structurele lasten excl. mutaties reserves

3.023

2.837

3.245

3.042

Totale structurele baten excl. mutaties reserves

3.031

2.989

3.205

3.148

Totale structurele stortingen in reserves

50

143

64

25

Totale structurele onttrekkingen uit reserves

77

113

114

25

Saldo

35

122

10

106

Totale baten excl. onttrekkingen reserves

3.230

3.054

3.288

3.294

* Dit betreft de oorspronkelijke Begroting 2015, dit kengetal tussentijds niet bijgesteld.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de verhouding van de lokale lastendruk in de gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden van de gemeente te vergelijken met het landelijk gemiddelde in een bepaald jaar.

Belastingcapaciteit, in euro's

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 *

Rekening
2015

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

184

189

191

199

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

340

373

360

360

Afvalstoffenheffing voor een gezin

196

177

179

179

Eventuele heffingskorting

0

0

0

0

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

720

738

729

738

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1

683

697

704

704

* Betreft de stand Tweede Bestuursrapportage 2015, laatst aan de Raad gepresenteerde stand van dit kengetal.

Nettoschuldquote
De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaamheid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld.

Netto schuld, in mln euro's, balansstanden per ultimo *

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 **

Rekening
2015

Vaste schulden

1.909

2.043

2.350

2.069

Netto vlottende schuld

665

589

411

546

Overlopende passiva

480

409

409

332

Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking

-4

-4

-3

-16

Uitzettingen < 1 jaar

-409

-352

-352

-328

Liquide middelen

-1

-60

0

-3

Overlopende activa

-210

-176

-176

-188

Saldo

2.430

2.449

2.641

2.412

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.290

3.054

3.260

3.294

* Voor 2013 en 2014 betreft het de standen van 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

** Betreft de stand Tweede Bestuursrapportage 2015, laatst aan de Raad gepresenteerde stand van dit kengetal.

Nettoschuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
De gemeente leent som geleend geld door aan andere organisaties. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in - als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Een aanzienlijk deel van de opgenomen gelden is doorgeleend aan woningcorporaties en deelnemingen. Dit bedrag neemt de komende jaren wel gestaag af.

Netto schuld gecorrigeerd voor leningen, in mln euro's,
balansstanden per ultimo *

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 **

Rekening
2015

Vaste schulden

1.909

2.043

2.350

2.069

Netto vlottende schuld

665

589

411

546

Overlopende passiva

480

409

409

332

Financiële activa excl. verstrekte leningen en kapitaalverstrekking

-925

-919

-841

-977

Uitzettingen < 1 jaar

-409

-352

-352

-328

Liquide middelen

-1

-60

0

-3

Overlopende activa

-210

-176

-176

-188

Saldo

1.510

1.534

1.803

1.451

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.290

3.054

3.260

3.294

* Voor 2013 en 2014 betreft het de standen van 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

** Betreft de stand Tweede Bestuursrapportage 2015, laatst aan de Raad gepresenteerde stand van dit kengetal.

Kengetal grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt tot de totale jaarlijkse baten van de gemeente jaarlijks. De totale baten zijn niet alleen de baten vanuit de grondexploitaties, maar álle van de gemeente. De boekwaarde van de grondexploitaties is negatief. Dat komt doordat de gemeente in het verleden verliezen heeft genomen op de grondexploitaties. Hierdoor is het kengetal grondexploitaties negatief. Een negatief kengetal betekent dat er geen boekwaarde is die moet worden terugverdiend door verkoop van grond. De gemeente loopt volgens de actuele kaders geen risico op de voorraden grond. Bij gelijkblijvende of verbeterende economisch omstandigheden zal dit beeld de komende jaren vergelijkbaar zijn.

Grondexploitaties, in mln euro's, balansstanden per ultimo *

Rekening
2013

Rekening
2014

Begroting
2015 **

Rekening
2015

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

10

3

0

9

Bouwgronden in exploitatie

-160

-160

-173

-157

Saldo

-149

-157

-173

-148

Totale baten (exclusief mutatie reserves)

3.290

3.054

3.260

3.294

* Voor 2013 en 2014 betreft het de standen van 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

** Betreft de stand Tweede Bestuursrapportage 2015, laatst aan de Raad gepresenteerde stand van dit kengetal.