Kwijtschelding afvalstoffenheffing

De uitgangspunten van het Rotterdams kwijtscheldingsbeleid voor 2015 waren:

  • Kwijtschelding kan alleen voor afvalstoffenheffing, de gebruikersbelasting van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten en Onroerende Zaakbelasting- gebruikers niet-woningen worden verleend. Hierbij wordt de kwijtscheldingsnorm toegepast op 100% van de bijstandsnorm.
  • Kwijtschelding wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd toegekend op basis van toetsing door het landelijke Inlichtingenbureau.
  • Ondernemers kunnen voor kwijtschelding van hun privé-aanslag in aanmerking komen.
  • Een belangrijk uitgangspunt uit het coalitieakkoord is dat het percentage van de aanslag dat voor kwijtschelding in aanmerking komt (in stappen en uiteindelijk) wordt verlaagd naar 50%. Voor 2015 bedraagt het kwijtscheldingspercentage 70%.

Bij het vaststellen door uw raad van Kadernota Lokale Lasten 2014 – 2018 zijn deze uitgangspunten aangepast; zij hebben vervolgens uitvoering gekregen in Begroting 2015 en in Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015.

In 2015 is in ongeveer 54.700 gevallen kwijtschelding verleend. Ongeveer 51.000 gevallen hebben betrekking op belastingjaar 2015; de overige gevallen op eerdere belastingjaren. Bij het opstellen van deze rekening wordt uitgegaan van uiteindelijk 51.000 gehonoreerde kwijtscheldingsverzoeken voor belastingjaar 2015. Daarmee zijn de kwijtscheldingslasten voor heffingsjaar 2015 nagenoeg in lijn met de begroting. In deze rekening wordt een onderschrijding van € 2,5 mln gemeld, dit heeft te maken met de vrijval van 1,8 mln. aan oninbaar. Op 31 december had 86% van de kwijtscheldingsgerechtigden het restant van de aanslag daadwerkelijk betaald, 2% heeft een betalingsregeling of automatische incasso en daarmee de intentie om te betalen en 11% staat nog open. Omdat de eerder in het jaar geconstateerde positieve trend zich daadwerkelijk heeft voortgezet valt 1,8 mln. van de voorziening voor oninbaar vrij.

Ten opzichte van 2014 is het aantal verleende kwijtscheldingen toegenomen met 1,6%. Van de kwijtscheldingsverzoeken wordt 53% op geautomatiseerde wijze toegekend. Dit is in het belang van zowel de burger als de organisatie. Immers, hoe meer geautomatiseerde kwijtscheldingen, hoe minder verzoeken binnen komen die handmatig moet worden afgehandeld.

De gemiddelde doorlooptijd van de afgehandelde verzoeken bedroeg in 2015 112 dagen (in 2014 115 dagen, in 2013 118 dagen, in 2012 135 dagen en in 2011 148 dagen). Daarmee is het gelukt om de gemiddelde doorlooptijd t.o.v. 2011 verder terug te brengen. De periode van 112 dagen valt uiteen in twee delen: na gemiddeld 56 dagen is er een uitspraak op het verzoek of beroep. Die uitspraak op het verzoek kan voorlopig zijn en dan volgt na gemiddeld nog eens 56 dagen een definitieve uitspraak. De totale doorlooptijd van indienen tot definitieve uitspraak is daarmee 112 dagen.

Indienen via Mijn Loket loont: de totale doorlooptijd ligt daar op de helft van indienen per post en de doorlooptijd tot een voorlopige uitspraak zelfs op een derde. Ook dit jaar wordt 63% van de verzoeken via Mijn Loket afgehandeld.