Weerstandsratio

Weerstand, in mln euro's, jaarultimo

Rekening 2015

Beschikbare weerstandscapaciteit

790

Benodigde weerstandscapaciteit

255

Weerstandsratio

3,1

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. In het coalitieakkoord Volle kracht vooruit is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de collegeperiode minimaal 1,4 bedraagt.

De weerstandsratio ultimo 2015 is verbeterd ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand in de Tweede Bestuursrapportage 2015. Enerzijds zijn de beschikbare reserves toegenomen doordat er minder is onttrokken dan geraamd. Vooral de investeringen ten laste van de bestemmingsreserves IFR (Investeringsfonds Rotterdam), ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing), NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en Infrastructuur zijn lager dan geraamd. Anderzijds zijn de risico’s afgenomen. Het gaat vooral om de risico's bij de precariobelasting en het Individueel Keuzebudget. Dit laatste risico heeft zich daadwerkelijk voorgedaan. De budgettaire effecten worden meegenomen in de Kaderbrief 2016. Ook zijn de risico's bij de gedecentraliseerde zorgtaken en de grondexploitaties kleiner geworden.